Allting har ett samband - Kommunikation - Stress - Kompetens - Bemötande

Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Ingela Andersson, omsorgspedagog på en bostad med särskild service enligt LSS i SDF Husie. Arbetet är genomfört under Ingelas tid som FoUtrainee på FoU Malmö.

Uppsatsen handlar om brukarens rättighet att få ett bra bemötande i sin vardag. Den tar upp ämnen som stress, kommunikation, personalens kompetens och bemötandet i sig. Författaren har valt att begränsa
sig till bostad med särskild service enligt LSS, då hon själv arbetar på ett boende som omsorgspedagog. Hon fokuserar på målgruppen intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning samt på diagnoser inom autismspektrum.

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av tidigare forskning undersöka varför det är viktigt med ett bra bemötande samt kunna peka på att ett bra bemötande gör skillnad för brukarens livskvalité.

Frågeställning:
· Vad innebär ett bra bemötande?
· Vilka faktorer spelar roll i bemötandet?

Av Ingela Andersson

FoU Malmö, FoU-traineeuppsats 2011

» Ladda ner

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre. Äldrecentrums slutrapport. Kartläggning av behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmlands län Vardagsliv och samhällsstöd. En studie om personer mellan 20 och 35 år med psykisk funktionsnedsättning. Sociala insatsgrupper i Huddinge kommun. Utvärdering av ett projekt riktat mot unga i riskzon för en kriminell livsstil. En lokal uppföljning av insatsen ART Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS Koordinator - Erfarenheter från en arbetsmodell vid komplicerade vårdnadstvister UBU-VB vid Södertörn. Erfarenheter från implementeringen. Utvärdering av kompetensutvecklingsinsats kring äldres psykiska ohälsa Att ha någon som bryr sig. En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro. Utvärdering av brottspreventivt arbete med ungdomar i Hudiksvall Uppföljning av stöd- och behandlingsinsatser till barn och föräldrar som varit aktuella på Barnahus Gävleborg. Vad hände med barnen? Vilket stöd får föräldrar med missbruks-/beroendeproblematik? Kartläggning av samverkan mellan familje- och biståndsenheterna vid socialtjänst Gävle. Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga. Aktualiseringar till socialtjänsten första halvåret 2014 jämfört med samma period 2008-2013. Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga. Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2013 i jämförelse med perioden 2008-2012. Regional rapport. Öppna Jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013. Öppna Jämförelser av vård och omsorg om äldre 2013 Länsrapport. Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning. Länsrapport Gävleborgs län. Öppna jämförelser. Social barn- och ungdomsvård 2014. Länsrapport Gävleborgs län. Öppna jämförelser. Missbruks- och beroendevården 2014. Länsrapport Gävleborgs län. Öppna jämförelser. Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014. Länsrapport Gävleborgs län. Öppna jämförelser. Ekonomiskt bistånd 2014. Länsrapport Gävleborgs län. Öppna jämförelser. Stöd till brottsoffer 2014. Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter. Första halvåret 2014. Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2013 Föräldrastödssamverkan - Ett utvecklingsarbete inom Socialtjänst Gävle i syfte att förbättra samverkan mellan biståndsenheten och familjeenheten Den lokala kulturen av GBL-missbruk i Bollnäs kommun. En studie av erfarenheter och upplevelser bland droganvändare och föräldrar. Rapport från följeforskning i anslutning till projektet Collaboration for the Welfare of Young People Active Support. En modell för att öka brukarens engagemang i vardagen. Åldrande och demens hos personer med utvecklingsstörning Effekten av fysisk aktivitet hos personer med psykisk ohälsa Trygghetshotellet i Malmö. Utvärdering 2013. På vägen mot självförsörjning. Socialsekreterare och brukare om arbetet med ekonomiskt bistånd i Malmö stad. Öppna jämförelser i Värmland. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014. Integrerad Psykiatri i Värmland (IPiV4). En utvärdering med fokus på unga brukare. Fridsam - kvinnofrid i samverkan. En metodbeskrivning. Tre perspektiv på Konflikt och försoning - en ny arbetsmodell vid komplicerade vårdnadskonflikter Mångbesökarprojektet Vårdnadskonflikter och barnets bästa - tillämpning av arbetssätten Konflikt & försoning och Koordinator Genomförandeplan Mål och mening. En studie om genomförandeplaner i LSS-boenden. Diskriminering som har samband med funktionshinder. En aktgranskning. Umgängesstöd i lokal - En studie om fyra kommuners arbete med umgängesfrågor Utredningscentrum för unga lagöverträdare. En modell för tidiga ingripanden och myndighetssamverkan i Värmdö kommun. Ensamkommande barn och ungdomar - erfarenheter från Stockholms län Hur kan man utveckla socialtjänstens arbete med kontaktfamilj för att öka barnens delaktighet? Rapport från ett EBP-projekt på FoU Nordost om insatsen kontaktfamilj. En studie av verkan av samtalen vid Samtalsakuten Handbok för uppföljning med hjälp av ORS (Outcome Rateing Scale) och SRS (Session Rating Scale) "Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs". Behov och resurser för yngre personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Vårdbehov och insatser för de äldre i stadsdelen Kungsholmen. Uppföljning av SNAC-Kungsholmen 2006-2013. SNAC-K rapport nr 23-Vårdsystemdelen. Skrift- och samtalspraktiker i äldreomsorgen. Rapport från projektet Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen. Samverkan på väg. En studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre Navigeringskurs för anhöriga till personer med demenssjukdom. En utvärdering av ett projekt på Dalens minnesmottagning. Att utveckla maten och måltiden i vård- och omsorgsboende Man kan nog aldrig lära sig för mycket. En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012. Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Hemtjänst för personer med demenssjukdom. En studie om specialiserade hemtjänstgrupper. Ett hälsosamt åldrande. Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå. Gemenskap ger hälsa - om förebyggande arbete i Enskede-årsta-Vantör De mest sjuka äldre, nu och sedan. En dynamisk analys av dödlighet och övergångar mellan olika vård- och omsorgsgrupper. SNAC-K rapport nr 22. Äldreomsorgens ”debutanter”. En uppföljning över tid av personer som för första gången beviljas äldreomsorg av Kungsholmens stadsdel med utnyttjande av longitudinella data från SNAC-Kungsholmenprojektet. SNAC-k rapport nr 21. Missbruk bland äldre Lex Sarah - en digital utbildning Samtalskort Lärande utvärdering av anhörigstödsprojekt i Botkyrka Vård- och omsorgsmöte i hemmet. Samverkan kring sköra äldre. Test av SeniorminiQ - ett dataprogram som syftar till ökad delaktighet och engagemang i den egna läkemedelsbehandlingen Förekomst av undervikt - en konsekvens av olämplig läkemedelsbehandling Kartläggning av rutiner samt egenkontroll av dokumentation inom vård och omsorg i Lysekils, Munkedals och Tanums kommuner Självbestämmande/medbestämmande. I boende enligt LSS§9 i Lysekils kommun. "Jag har rätt att bestämma över mitt liv" (deltagare, 25 år) Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrins Personalgrupp (Lotsen i Åmål) Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg Förstärkt hemteam. Vilka diagnosgrupper har mest nytta av Förstärkt hemteam? Förbättringsresa i god palliativ vård - dokumenterad munhälsobedömning - redovisning av ett förbättringsarbete DUS - Delaktighets- och Utvecklingsstödjande Samtal med barn och ungdomar i samhällsvård. Rapport från en forskningscirkel i Fyrbodal. Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 Barn och ungas socialtjänst. Hur synliggör socialtjänsten den verksamhet som bedrivs för barn och unga? Vilken information finns och hur kan vi förbättra den? Lokala värdighetsgarantier (Norrköping) Testmiljö Norrköping Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar Förstärkt brukarmedverkan - kan Tjänstedesign som metod underlätta inflytande och delaktighet? November 2013-maj 2014. Fallförebyggande åtgärder i Västerbotten. EU-projektet Prevention of Falls Network for Dissemination. ProFouND. Glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljö Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2013:14 Stöd till brottsoffer 2013, våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (Västerbotten) Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2014:9 Missbruks- och beroendevård 2014 (Västerbotten) Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2013:12 Missbruks- och beroendevård 2013 Regional rapport Öppna Jämförelser 2012:02 Missbruk och beroende Regional rapport Öppna Jämförelser 2012:01 Barn och unga Öppna jämförelser - kvalitetsarbete med hjälp av Öppna jämförelser i socialtjänsten november 2011-maj 2012 Regional rapport: Öppna jämförelser nr 2013:13. Stöd till personer med funktionsnedsättning. Regional rapport: Öppna jämförelser nr 2013:15. Ekonomiskt bistånd. (Västerbotten) Regional rapport: Öppna jämförelser nr 5. Brottsoffer - våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (Västerbotten) Regional rapport: Öppna jämförelser nr 2013:11. Barn- och ungdomsvården 2013 (Västerbotten) Webbutbildning om icke-farmakologisk behandling av äldre Seniormedicin.se Evidensbaserat arbete inom äldreomsorgen - hur kan äldreomsorgen arbeta mer evidensbaserat? Boende för äldre & tillgänglighet Samverkan mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid (SSPF) Mobiliserande trygghetsarbete i Angered Lupp Fotosyntes CERA - Center of Education and Research on Addiction at the University of Gothenburg FoU-plattform för kommunal arbetsmarknadsverksamhet Vad kan man lära av Gôrbra för äldre? Ett samverkansprojekt med fokus på tillgänglighet, gemenskap och ny teknik. Seniorhälsan i Göteborg - analys av organiseringen under pilotperioden 2012 och förslag till utvärdering efter breddinförande i Västra Götalandsregionen Stöd till samverkan kring vården av de mest sjuka äldre. Utvärdering av projektet In- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre (INUT) Teamverktyg vid rehabilitering av äldre. Utvärdering av införande av Traffic Light System på en korttidsenhet. Ökat lärande och bättre hälsa genom reflektion i vardagen? En utvärdering av REFLEX - en spegling i äldreomsorgen. Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre. Den svåra konsten att utveckla vård och omsorg till demenssjuka. Slututvärdering av ett projekt i Mölndals stad. Livslust, linfrön och lasix 4. Studiematerial kring äldres läkemedelsbehandling. Fjärde reviderade upplagan. En plattform för samverkan. Slutrapport från utvärderingen av projekt In- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt eSenior. Om Gôrbra - utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborgs Stads strategi för äldres boende Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013. Hållbara strukturer för organisatoriskt lärande. Slutrapport för GRo-projektet. Slututvärdering av projekt Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen - stödinsatser och vardagsliv Uppföljning av Insatser för Vuxna personer med missbruk (UIV). Slutrapport 2013. Metoder för systematisk uppföljning av insatser riktade till barn, unga och familjer. Kartläggning och diskussionsunderlag. Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser. Missbruks- och beroendevård 2013. Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser. Social barn- och ungdomsvård 2013. Att rusta socionomer. Utvärdering av pilotprojektet Teoretisk och Praktisk Yrkesintroduktion (TPY) för socionomer i Göteborgs Stad Riktat föräldrastöd. RiFS-projektets slutrapport. En aktionsforskningsansats för att kartlägga behov och förbättra stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Parenting Young Children - PYC. Rapport från tre års utvecklings- och implementeringsarbete Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser. Social barn- och ungdomsvård 2014. Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser. Ekonomiskt bistånd 2013. Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser. Stöd till brottsoffer 2013. Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp. Cannabisanvändning bland ungdomar - En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention Barnets rättigheter i vårdnadstvister - mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb (UKSU) Lokal evidens (LOKE) Förändring av organisering och ledarskap i hemtjänsten Var kommer barnen in? Att finna former för uppföljning av dokumentation med fokus på delaktighet beträffande barn och unga som är placerade i samhällsvård SkolKlar - En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn Evidensbaserad praktik riktat till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning - En litteraturstudie om metoder inom LSS-verksamhet En utvärdering av Aktiv24 - Ett EU-projekt med helhetsgreupp om deltagarna Nätverk för chefer inom den kommunala missbruksvården Uppföljning av dokumentationssystemet BBiC BBIC och evidensbaserad praktik (EBP) ur brukarperspektiv Unga vuxna - aktuella inom socialtjänstens försörjningsstödsenheter En ny grupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen? En rapport om organiseringen av insatser till äldre med missbruk/samsjuklighet i Ekerö och Sundbyberg Fattiga familjer "Dom var ganska snåla, dom bjöd bara på vatten". Om barnperspektiv i det sociala arbetet i nordvästkommunerna (i Stockholms län) När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? BISAM - Från mottagare till medskapare? En utvärdering av Sollentuna kommuns BrukarInflytandeSAMordnare PRIO psykisk ohälsa i Halland Personer med funktionsnedsättning (Halland) Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland "Det dippar när inte samverkan fungerar". Skolsatsningar för familjehemsplacerade barn i Falkenberg och Halmstad - en utvärderingsrapport. Vid oro och vid misstanke - om ett barn far illa. En halländsk handbok. Mångbesökare inom missbruks- och beroendevården. Kartläggning i södra Halland. Kartläggning av anhörigstödet i Hallands län Rapport brukarstyrd brukarrevision - PIVA Varberg 2012 Vad tycker personer med demenssjukdom och deras anhöriga Dagverksamhetens stora potential Samplanering i hemmet Samordnad vårdplanering via videokonferens Samverkan för bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Palliativ vård i SÄBO ApoDos i slutenvården Trygga möten - Bemötande av äldre personer med psykisk funktionsnedsättning Ett försök att förbättra möjligheterna till fysisk aktivitet och hälsosammare matvanor för personer med utvecklingsstörning Projektet Stöd i arbete. En processutvärdering och måluppfyllelseanalys. Testbed för äldreomsorgen Från fattighus till LSS Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar - en litteraturöversikt Somman frågar får man svar - om stöd till anhöriga Min eller din verklighet - hur uppfattar vi världen? Sinnesupplevelser inom autismspektrum. Lex Sarah... vad händer? Kultur och hälsa i hemvården Förstärkt hemtjänst - en utvärdering av projektet med fokus på brukare och personal Återhämtning från psykisk ohälsa Utvärdering av Sörmlands arbete med att skapa förutsättningar för att främja äldres hälsa Införandeprocessen av ICF inom vård- och omsorgsförvaltningens handikappomsorg - en processutvärdering Näckrosprojektet - kompetensutveckling för samverkan och brukarinflytande Innovation ehälsa Sörmland Föräldrastöd i missbruks- och beroendevården Öppna jämförelser äldre - FoU i Sörmland Utvärdering, hemsjukvården i Sörmland Demens - implementering av demensriktlinjer i Sörmland Den sociala barn- och ungdomsvården Från ord till handling - forskningscirkel Västmanlands arbete för att utvecka barn och ungdomars medverkan inom socialtjänsten eHälsa i Västmanlands län Kvalitetsregister - Västmanlands län Förstärkt brukarmedverkan inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Social barn- och ungdomsvård – regionalt utvecklingsarbete i Västmanlands län Forskningscirkel för att skapa förutsättningar för barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten Utvärderingsverkstad med fokus på mottagandet av ensamkommande barn och generellt kvalitetsarbete Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation Färdighet Förmåga Kunskap om kompetensbaserat äldreomsorgsarbete Stöd till anhöriga - delrapport 2. Kartläggning av stödet till anhöriga inom socialtjänstens område i Skara kommun 2012. Salutogent nätverk i Skaraborg - på väg till känsla av sammanhang? Personalkontinuitet i hemtjänst - optimering av planeringsprocessen för en högre personalkontinuitet Late Life Function and disability Instrument - ett komplement vid bedömning av patienter med risk för fall? Kognitivt pedagogiskt förhållningssätt - utbildningsprojekt för baspersonal inom hälso- och sjukvårdens psykiatri och kommunernas socialpsykiatri i Skaraborg Nationella värdegrunden i äldreomsorgen – Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande Barnkraft Handläggares värdering av information i bostadsanpassningsintyg Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism - utvärdering av EU-projektet Black & White i Skövde "Håll igång" - regelbunden fysisk träning på biståndsbedömd dagverksamhet. Slutrapport januari 2014. Lokala värdighetsgarantier. Dokumentation över framtagandet. Ett samverkansprojekt mellan kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker och FoU Seniorium. Var sin hand - Organisationskulturers betydelse för arbetet med samsjuklighet. En beskrivning av projektets genomförande och ett diskussionsunderlag för seminarier om samverkan inom berörda organisationer. Ensam och flyktingbarn - barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige Palliativ vård och omsorg Äldre och läkemedel Vem hjälper mig med livet? Kartläggning enligt Mångbesökarmodellen i Uppsala län. Uppföljning - integrerad missbruksmottagning i Enköping Trappan-metoden för barn som upplevt våld i sin familj - reflektioner utifrån olika perspektiv Tillgång eller bromskloss? Om samverkan med anhöriga inom psykiatriska verksamheter i kommuner och landsting Stödet till anhöriga i Uppsala kommun - uppföljning genom fokusgrupper år 2012. Delrapport 2. Palliativt kompetenscentrum i Uppsala - en uppföljning MI - Motiverande samtal. Boendestödjares och kunders erfarenheter i samband med enutbildningssatsning i MI. Förstärkt brukarmedverkan inom LSS-området Blandade Lärande Nätverk (BLN) kring LSS Delaktighetsmodellen Familjeperspektiv inom missbruks- och beroendevården Brukarmedverkan Utveckling av samverkan kring missbruk/beroende Missbruk bland unga Praktik pågår Barns brukarmedverkan Social barnavård Demensvårdsnätverk Anhörigstöd Kan interaktiv forskning vara framtidens melodi vid förändring av socialt arbete? En kvalitativ studie av interaktiv forskning som metod i FoU-projektet "Familjer i Socialtjänsten" "Det har inte varit någon tuppfäktning här". Slutrapport från landeryds Ängar - En studie av ett boende med särskild service som drivs gemensamt av Linköpings kommun och Östergötlands läns landsting Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Blekingeparaplyet: återhämtning från psykisk ohälsa Kultur och hälsa "Tillsammans blir vi starkare" - Utvärdering av FoU Fyrbodal Utvärdering av TryggVE - ett projekt för anpassade insatser till de mest sjuka äldre. Slutrapport. "... men ingen berättar om de fula sidorna..." Rapport från en FoU-cirkel för lokal mobilisering mot cannabis Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg – Delrapport 1 Stöd till anhöriga - erfarenheter från åtta kommuner 2010-2012 Onödig slutenvård av sköra äldre - en kunskapsöversikt Individuell plan enligt SoL och HSL - till nytta för brukarna? Forskning och utveckling i samverkan? En extern utvärdering av FoU Sjuhärad Välfärd Formkontroll för äldre - en randomiserad, kontrollerad studie Dialektisk beteendeterapi som arbetsplatsverktyg. Utvärdering av DBT-färdighetsträning för ett team vid vårdavdelning 3 på Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus Det måste få ta tid - metoder och synsätt i patientarbetet vid Äldrepsykiatriska teamet, Södra Älvsborgs Sjukhus FoU-cirkel: Att leda evidensbaserad praktik Hela skolan - skol- och socialtjänstbaserat integrationsarbete Den som slår, den som blir slagen och barnet som bevittnar Att tillgodose sociala behov för en skälig levnadsnivå – en studie av hemtjänst i Gävleborgs län Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg — Slutrapport från följeforskningen i anslutning till projektet Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga — Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2012 i jämförelse med perioden 2008—2011. Friskt vågat i Rengsjö, del 2 - Uppföljande enkätundersökning bland äldre i Rengsjö och Växbo. Kontaktfamilj — till vem, varför och hur? Handläggare inom Socialtjänsten i samtliga kommuner i Gävleborgs län beskriver en av sina vanligaste tjänster riktad till barn och unga. Var det bättre förr? Om införandet av biståndsbedömning för anhörigavlösning på Villa Milbo i Gävle Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga. Aktualiseirng till socialtjänsten första halvåret 2013 jämfört samma period 2008—2012 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten — Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter — Första halvåret 2013 Studie av kommunaliseringen av hemsjukvården Öppna jämförelser - individ- och familjeomsorg i Gävleborg Om makt och självbestämmande för personer boende i LSS-bostäder i Jämtland Utvärdering av utbildning i psykiatrisk omvårdnad och rehabilitering 7,5 hp. Sammanfattande rapport av kompetenssatsning i Jämtlands län 2010-2012 Kunskapsöversyn - Nationell Patientöversikt (NPÖ). Delprojekt Jämtlands län. Kultur inom äldreomsorgen. Vad tycker vårdpersonalen? Arbetsterapi och sjukgymnastik - en del av kommunens anhörigstöd. En modell för att beskriva hur anhöriga görs delaktiga i rehabiliteringsprocessen. Dialoggrupper - för ökad brukarmedverkan inom socialpsykiatrin Mångbesökarmodellen Utvärdering av Centrum mot våld (CMV) och Kvinnojouren Utvärdering av Demensteamet, Bräcke Den goda maten Hunden är människans bästa vän – även i särskilt boende Personkontinuitet i hemtjänsten Socialstyrelsens föreskrift om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20). Uppföljning av implementering och tillämpning av rutin i Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län. Ledningskraft IT i vård och omsorg - Regionförbundet Örebro Projekt "Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet" - FoU Välfärd Regionförbundet Örebro Evidensbaserad praktik – FoU Välfärd Regionförbundet Örebro Skör och äldre – vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov. Att få leva tills man dör. Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre. Livslust, linfrön och Lasix 4. Studiematerial kring äldres läkemedelsbehandlinng. Fjärde reviderade upplagan. Uppföljning av Bättre liv för sjuka äldre i Värmland Utbildning, sysselsättning, hälsa och relationer - en uppföljning av ungdomars upplevelse av socialförvaltningens eget boende Klivet Barn ska alltid vara i fokus, så är det Föreställningar som barnhandläggare inom socialtjänsten har kring våld i familjen Barnens behov i fokus - En explorativ studie med en kvalitativ ansats om de biologiska barnen till familjehemsföräldrar och deras behov av stöd Att använda kommunikations- och dokumentationssystem i kommunal individ- och familjeomsorg - exemplet BBIC Ungdomsrådgivningen. En utvärdering av en förebyggande verksamhet för ungdomar mellan 18-24 år i samverkan mellan Sundsvalls kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kartläggning av behov och insatser för unga på väg mot självförsörjande i Härnösands kommun – utifrån de professionellas perspektiv Utvärdering av ett förändrat arbetssätt på servicehus. I FAS - Individuella, förebyggande aktiviteter i samverkan. Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum. Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten. Lupp – Lokala uppföljningen av ungdomspolitiken i våra kommuner Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten i Västernorrland Kunskapsöversyn - Nationell Patientöversikt (NPÖ). Delprojekt Norrbottens län. Uppföljning av mångbesökare inom missbruks- och beroendevård. Delrapport. Vägen från beroende – rak eller krokig? Uppföljning av mångbesökare inom missbruks- och beroendevård. Fysiskt kompetent personal inom vård och social omsorg? Studieinriktad rehabilitering - Supported Education ur tre perspektiv. En bild av Supported Education under svenska förhållanden. Boendestöd - Stockholm Södertörn Gotland Mätning av stödbehov och resursfördelning inom LSS - inventering av kommunernas metoder och modeller Förebyggande och uppsökande arbete med ungdomar i Nacka, Haninge, Södertälje och Värmdö Med mobilisering i fokus - röster om nätverksarbete När sex gör onta - handbok för samlagssmärta Trygg och säker vård - Ett utvecklingsarbete inom familjehemsvården Lärande utvärdering - av två insatser i Samordningsförbundet i Huddinge, Botkyrka och Salem, HBS, regi En dag på socialkontoret - om socialt arbete med ekonomi Mätning av stödbehov och resursfördelning inom LSS - en inventering av kommunernas metoder och modeller DO-anmälningar om funktionshinder. Uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen. Arbetslivsinriktad daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar. Kartläggning av den dagliga verksamheten. UBU - Uppföljning barn och unga. Uppföljning av insatser i vård och boende för barn och unga. Barnets bästa? En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård. Kartläggning av målgruppen "Samverkan Utveckling Föräldraskap". Föräldrar med utvecklingsstörning eller kognitiva svårigheter och deras barn. Utvärdering av en länsövergripande försöksverksamhet "Samordning för Linnea" Vårdval Kronoberg - kartläggning av Primärvården i Kronobergs län före och efter Vårdval - en jämförande studie Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Studieinriktad rehabilitering – Supported Education ur tre perspektiv PM Underlag för kommande kartläggningar av brukarinflytande och brukarmedverkan i socialtjänsten i Värmland Studieinriktad rehabilitering - Supported Education ur tre perspektiv. En bild av Supported Education under svenska förhållanden Barnperspektiv i LSS-akter - En aktgranskning Gör ökad kompetens skillnad? En studie av en gemensam kompetenssatsning mellan Luleå kommun och Norrbottens läns landsting Test av SeniorminiQ Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse i primärvården - ett kvalitetsprojekt vid Nynäshamns vårdcentral Egenvård eller hälso- och sjukvård? Om samverkan mellan landstingsfinansierad sjukvård och kommunal hemtjänst. Egenvård. Eget ansvar för läkemedel eller andra hälso- och sjukvårdsinsatser. Matlust i ord & bild. Tips och råd om matsituationen, för dig som ger vård och omsorg till en person med demenssjukdom. Vad händer efter diagnos på minnesmottagningen? En studie av primärvårdens uppföljning av läkemedelsbehandling vid demenssjukdom. Kan två bli en? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Utanför sjukhuset: Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i ordinärt boende Demenssjuksköterska - inom landstingets primärvård. Utvärdering av ett projekt vid Tranebergs vårdcentral i Stockholm. Terapi som anhörigstöd. Fördjupat anhörigstöd - Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende Att få inflytande över sin egen vårdplanering - Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Att utveckla stödet till anhöriga - En kartläggning av anhörigstöd på Östermalm Utveckling av vårdberoende i vård- och omsorgsboende på Kungsholmen De mest sjuka äldre - En beskrivning av demografi, funktionsnedsättning samt informell och formell vård och omsorg med utnyttjande av data från SNAC-Kungsholmen-studien Det slutar inte vid 65 - En rapport om äldre våldsutsatta kvinnor PM om hemrehabilitering Äldre personers hälsa och livssituation - Läget i Stockholms län och utmaningar för det fortsatta hälsoarbetet Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 4 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Regional rapport Öppna Jämförelser nr 6 Stöd till personer med funktionsnedsättning Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 7 Ekonomiskt bistånd Regional rapport Öppna Jämförelser nr 8 Vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling. Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec2012. Vad finns skrivet om evidensbaserad praktik inom socialt arbete? Familjehemscentrum - En uppföljning av första året Metoder vid tidig intervention i barnfamiljer - En litteratursammanställning "Ett redskap för brukarinflytande? - Om möjligheter och dilemman i handikappomsorgens arbete med genomförandeplaner" Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga. Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2011 i jämförelse med perioden 2008-2010 Utvärdering av Beroendemottagningen i Ljusdal Bemötande av ensamkommande flyktningbarn i Gävleborgs län GBL och GHB-problematiken i Bollnäs kommun - En inventering av kunskaper, samverkansformer och behov av utvecklingsarbete Friskt vågat i Rengsjö. Enkätundersökning bland äldre i Rengsjö och Växbo Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga - Att kategorisera anmälningsorsak för omsorgssvikt Genomförandeplaner inom äldreomsorgen i Bollnäs och Ockelbo - kollegial fördjupning Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga. Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008-2011 Följeforskning inom projektet "Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg" - Halvtidsrapport Annas led - före en trygg och säker demensvård i Halland Steg för steg. För en meningsfull och upplevelserik vardag i äldreomsorgen. Annas och Lars hälsa. För en god förebyggande vård i Halland. Begåvningsstöd - En väg till ökad självständighet för personer med utvecklingsstörning Ekeby - ett steg på vägen. Utvärdering av Ekebyvägen rehabiliteringsboende Forskningscirkel Västmanland. Att utveckla barn och ungdomars medverkan inom socialtjänsten. "Familjehem behövs" - Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning. Begreppet grundläggande anställningsbarhet. Ett psykosocialt perspektiv. Kunskapsnätverk för regional utveckling i Västernorrland Kompetensutveckling inom psykiatriområdet. En uppföljning av tre utbildningar med mål att inspirera till implementering av nya kunskaper och metoder inom socialtjänstens och psykiatrins verksamheter. Ett förtroendeuppdrag... Kartläggning av hinder och framgångsfaktorer för brukarråd och brukarinflytande inom missbruks- och beroendevården Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården. Västernorrlands modell för att göra barnens röster hörda. Ungdomsrådgivningen. En utvärdering av en förebyggande verksamhet för ungdomar mellan 18-24 år i samverkan mellan Sundsvalls kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utvärdering av arbetsmarknadsprojektet 16-24. Delrapport 2. Som vilket barn som helst - Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand. Hemtjänst - vad är viktigt för kunden? Vårdhund - i rehabiliteringen inom äldreomsorgen Att mäta kvalitén i kommunens hälso- och sjukvård. QUSTA kvalitetsmätning i särskilda boendeformer för äldre i Västernorrland. Back 2 Basics. En utvärdering av ett projekts möjligheter och utmaningar. På väg mot ett självständigt liv? En kartläggning och beskrivning av möjligheter till stöd för unga vuxna Timråbor med sammansatta behov; utifrån de yrkesprofessionellas perspektiv. Unga och arbete. Strukturella faktorer och individuella lösningar i arbetsmarknadspolitiska projekt - en kunskapsöversikt. Utvärdering av projekt 16-24. En sammanfattning av delrapport 1 och 2 i arbetsmarknadsprojekt 16-24 mellan åren 2010-2012 i Sollefteå kommun Vad tycker brukarna? En brukarundersökning inom daglig verksamhet i fem kommuner i Västernorrland. Ökat brukarinflytande för en bättre psykiatri inom landsting och kommuner i Östergötland Kunskap till praktik - Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Uppföljning av MI-lärarutbildning, i östra länsdelen i Östergötland Tvärprofessionell samverkan för patienters/brukares delaktighet i vård- och omsorgsplanering. Utvärdering av projektet Vita villan i Tranemo kommun. Ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, programområde 2, ökat arbetskraftsutbud. Betydelsen av en intervention med fysisk träning för inaktiva äldre. Delrapport från projektet Formkontroll för äldre. Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder – en studie av neuropsykologers metoder. Utvärdering av Närvårdskansliets geografiska lokalisering och organisatoriska placering Utveckling av stödet till anhöriga i Borås Stad 2010-2011 Att utveckla samarbetet för barn och unga i Västra Götaland med stöd av Västbus - Ett studiematerial I gränslandet mellan hem och institution. Hyresgästers perspektiv på att ha bostad med särskild service Studie av badrum "Görbra för äldre" Utvärdering av projektet Samverkan och metodutveckling för förbättrat stöd till unga som har utsatts för sexuella övergrepp En delad ritning. Perspektiv på familjearbete med ungdomar som använt droger Öppna jämförelser. Ett styrmedel i tiden eller "Hur kunde det bli så här?" På tal om jämställdhet En utvärdering av KFUM Göteborgs våldsförebyggande arbete med ungdomar - Modiga Tjejer, Modiga Killar och ADAM Hur kan kommuner planera för äldres boende nu och i framtiden? Resultat och erfarenheter från projektet Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre. SkolFam och SkolPrev i Göteborgsregionen. Erfarenheter från 2009-2011 av att arbeta förebyggande för att stärka utsatta barn i deras skolgång. Tillgänglighetsinventering av bostäder - vilka verktyg finns? När minnet sviktar och stödbehovet ökar. Delutvärdering av ett projekt om vård och omsorg för demenssjuka i Mölndals stad. Kvinnors erfarenheter av stöd från Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga Nattfrid? Om tillsyn på natten för äldre personer med hemtjänst. Implementering av projektet In- och utskrivningsklar patient — vårdkedjan för de mest sjuka äldre (INUT) Kunskapsinventering av tidiga interventioner vid cannabisanvändning Vårdplanering med hjälp av video jämfört med ordinarie vårdplanering. För- och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Rapport från en forskningscirkel. Främja hälsa och motverka långtidssjukskrivning. Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö, hälsofrämjande insatser och sjukfrånvaro i Ljungby och Lessebo kommuner. Utvärdering av implementering av FaR (Fysisk aktivitet på recept) Att vårda i blindo. En forskningsrapport om professioners samverkan i närsjukvården. Med skoskydden på. Undersköterskor möter vårdtagare med psykiska funktionshinder eller missbruksproblem. Re-thinking förändringars vindar och virvlar i komplexa världar. Förändringsprocesser för salutogen äldreomsorg i Landskrona. Musikaktiviteter inom äldrevård och omsorg Från krisande organisation till "krisorganisation" - Kvalité i socialt barnavårdsarbete genom ökad personalstabilitet. Utveckling av samordnad vårdplanering - ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun och Akademiska sjukhuset 2008-2011 Professionsöverskridande samverkan. En studie om gränsöverskridande arbete kring barnfattigdom i en svensk kommun. Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården - En intervjustudie med vårdpersonal Vilka är barnen i Trappans stödgrupper? Kvantitativa studier utifrån SDQ (Strength and difficulties Questions) Mot en stadig tillvaro. En utvärdering av den kontaktpersonbaserade insatsen Perrongen i Uppsala kommun. Det handlar om mig. En utvärdering av Uppsala kommuns kontaktpersonsinsats Perrongen. Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Projektverkstaden. Kvalitetsförbättring av kommunala utvecklingsprojekt. ESF-projektet ”Kompetensuppbyggnad i social barnavård” Kartläggning av regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten i Uppsala län Hur vet vi att det hjälper? Om effektutvärdering av stödgrupper för barn och ungdom Rehabiliteringskedjan mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala kommun. Personalens uppfattningar och erfarenheter. Implementering av gruppverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter i Uppsala län RIM-projektet. Riktlinjer inom missbruks- och beroendevården. En fyraårsuppföljning. Stödet till anhöriga i Uppsala kommun - en kartläggning Projektet "Hemmaplanslösningar i Götene kommun". Utvärdering år 2010-2011 Policy och praxis i särskilt boende och omsorg för äldre personer med utvecklingsstörning - kommunala chefers framställningar ”Största hindret är nog att det saknas rutiner för att använda ASI i detta sammanhang". Stöd till Anhöriga. Delrapport 1. Kartläggning av stödet till anhöriga inom socialtjänstens område i Skara kommun 2010-2011. Ungdomskonsulenterna i Sollentuna. En utvärdering av verksamheten. Socialarbetares förhållningssätt till BBIC. "Det finns hur många fördelar som helst, bara man har tid!" Projekt Processtöd 2010-2011 - Fokusområde: Unga vuxna och missbruk Igen och igen… - en rapport om dem som ombesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd En bild av de äldre. Tand- och munhälsa bland äldre (≥ 60 år) i Karlskrona kommun (2001-2007). Den tysta terapeuten - Naturens betydelse för tillfrisknande vid utmattningssyndrom Det första samtalet med Vägledningscentrum - Mötesmetoder Mer än att "bara dricka kaffe" - Att verka för en evidensbaserad praktik på en dagverksamhet för vuxna med psykisk funktionsnedsättning Organisering för samordning och samsyn - En studie av Kindas kärntrupp för rehabiliteringssamverkan kring äldre Familjer i socialtjänsten - levnadsvillkor, livssituation och erfarenheter av socialtjänsten Utvärdering som stöd för utveckling. En studie om vårdtagares och anhörigas syn på äldreboende kopplat till verksamhetsutveckling. Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ungdomar inom autismspektrum Effekter av fysisk träning hos personer med demenssjukdom I transit – ensamkommande barn berättar Skolverksamhet för ensamkommande barn i Malmö stad - en intervjustudie Hjälper hjälpmedel? Om vardagsteknik och kognitiva hjälpmedel för personer med kognitiv svikt och demenssjukdom. Handbok för utvärderingsverkstäder Arvika/Eda Samordningsförbund Salutogen omsorg och vård i praktiken - Omsorg och vård för ett helt liv Projektet integrerad psykiatri i Värmland Hammarö kommuns fortbildningsorganisation för baspersonal inom äldre- och handikappomsorgen Hundbesök till äldre i Härjedalens kommun – En försöksverksamhet med hundar, ungdomar och äldre Stresshantering för vuxna med Aspbergers syndrom: Ett metodanpassningsarbete inom vuxenhabiliteringen i Östersunds kommun "Ungdomars erfarenhet av institutionsplacering" "Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv? En studie om arbetet med implementering av BBIC och barns delaktighet i sju nordostkommuner" ”Vägen till självständigt liv…” Samtal med föräldrar till ungdomar med lindrig utvecklingsstörning som kan underlätta frigörelseprocessen Kunskap om kost och motion. Till nytta för boende och brukare i gruppbostad Framgångsrik vardagsrehabilitering med äldre personer - erfarenheter från undersköterskor inom äldreomsorg Barnens behov i fokus - En explorativ studie med en kvalitativ ansats om de biologiska barnen till familjehemsföräldrar och deras behov av stöd Närhetsprincipen skapar trygghet. Utvärdering av psykiatriteamet i Borgholms kommun. Anhörigstöd - ett helt annat sätt att tänka Se mig! En intervjustudie med multisjuka äldre utifrån deras upplevelser av omsorgs- och vårdinsatser från kommun och landsting. Utvärdering av Spirea - en verksamhet riktad till personer som upplever våld i nära relationer Trygg men ensam. Hör mig! Se mig! När mat och alkohol på gruppbostaden blir ett dilemma - om livsstilsrelaterad problematik bland personer med utvecklingsstörning Socialt stöd i vardagen - boendestöd för människor med psykiska funktionshinder Att hantera övervikt och alkoholmissbruk - exempel från gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning. Mellanvårdsboende för personer i behov av psykiatrisk vård. Utvärdering av ett projekt som samfinansierades av kommun och landsting. Din egen makt – utvärdering av en studiecirkel. Kursdeltagare från en socialpsykiatrisk enhet. Arbete och studier för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utvärdering av ett projekt som finansierades av samordningsförbund. Tiden som ger Mötet – om arbete vid en träfflokal. Om en verksamhet inom socialpsykiatrin. Familjebehandling i skolsamverkan - Med varandra mot problem. En behandlingsmetod inom socialtjänsten som inkluderar både familj och skolpersonal. Södertörns uppföljningsmodell för avslutade placeringar i familjehem Västbus Studie om Göteborgs Cannabisbehandlingsmetod (TreStad 2) Implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ArbetSam - lärande arbetsplatser inom äldreomsorgen Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden Öppna jämförelser (FoU Västerbotten) eHälsa God vård i livets slutskede God läkemedelsbehandling för äldre God vård vid demenssjukdom Preventivt arbetssätt - Senior Alert (FoU Västerbotten) Sammanhållen vård och omsorg (FoU Västerbotten) Psykisk hälsa (FoU Västerbotten) Missbruk och beroende: öppna jämförelser, nationella riktlinjer, kunskap till praktik - ett exempel på evidensbaserad kunskap i praktiken, LOKE - en modell för lokal uppföljning Barn och unga: nationell barn- och ungasatsning, öppna jämförelser, BBIC Analys av öppna jämförelser - äldreomsorg (Gävleborg) Evidensbaserad praktik (EBP) i Halland Missbruk och beroende Barn, unga & familj Meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bostad först i Karlstads kommun Psykisk ohälsa hos äldre migranter Geriatriskt screeninginstrument för primärvården Multisjuklighet hos äldre personer Effekter av träning på balans, muskelstyrka och fysisk aktivitet hos nya äldre brukare av rollatorer HOPE. Health Systems and Services for Older People in Europe – An Effectiveness Comparative Research Utveckling mot Akademisk geriatrik Barriärer till självständighet för personer med funktionsnedsättning Implementering av lokala demensmodeller Centrum för geriatrisk utbildning och forskning Utbildningsäldreboende Akademisk vårdcentral, AVC Anhörigfrågor i Västmanland Kunskap till praktik i Västmanland Psykisk ohälsa - Västmanlands län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Västmanland. Samhällsvård för barn Barn och ungas brukarmedverkan i den sociala barnavården Arbetsmarknadsprojekt för ungdomar, 16-24 Missbruksnätverket Södertörn BBIC på FoU-Södertörn - stöd i metoder samt inspiration i det praktiska arbetet Ensamkommande barn i Stockholms län - nya studier om ensamkommande flyktingbarn Boendestöd - om boendestöd för personer som är berättigade till LSS Utvärdering anhörigstöd Utvärdering av projekt ALFA 2 CareSam - Äldreomsorg över gränserna Barn som brukare ASI Skåne (Addiction Severity Index) Delaktighetsmodellen Modell för musikaktivitet och musikterapi i demensvård Fysisk aktivitet och hälsa inom stöd och omsorg i Kalix kommun Metodutveckling inom den sociala barnavården Lärande nätverk som metod för utveckling av stöd till anhöriga Nationell Patientöversikt (NPÖ) Vad kännetecknar resultaten av ett lyckat familjerådslag? – ur fyra aktörers perspektiv Praktik pågår Brukarrevision inom stöd, vård och service för personer med psykiska funktionsnedsättningar PHASE-20 – ett instrument för identifiering av möjliga läkemedelsrelaterade problem Äldres hälsa Framtidens Lärande Familjer i socialtjänsten Socialtjänstens insatser för barn och unga - SIBU Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården Case Management Utmanande beteenden - Utmanande verksamheter Utvecklingen av stöd till anhöriga för personer med demenssjukdom i Karlstads kommun BUP Värmland - en utvärdering av hur personalen uppfattar effekterna av omorganisation och förstärkning av vårdgarantin Att leva i långvarig hemlöshet - berättelser om vägen till och från hemlöshet Att dra gränser - Upplevs etnicitet vara viktigt i arbetet med missbruk och beroende? Ett verksamhetsår vid Familjehuset - En utvärdering av en kommunal familjebehandlingsenhet Foto från Äldreveckan 2010 från Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mörbylånga & Mönsterås kommuner i Kalmar län Kommunen har jag ingen kontakt med, det är hemtjänsten som sköter allt! En studie av äldres upplevelser av stödinsatser i Uppvidinge kommun Lag om valfrihetssystem (LOV), valfrihet Samordnad vårdplanering Stöd i arbetet med öppna jämförelser Barns välbefinnande och familjers villkor Sökande ungdomsarbete - En värderande betraktelse över ungdomssatsningen Tryggare Tynnered i Göteborg Möjligheternas hus - En fallstudie av en sysselsättnings- och rehabiliteringsverksamhet för personer dömda till rättspsykiatrisk vård Kampen för att bli Någon - Bilder av förorten och riskfyllda utvecklingsvägar i Göteborg Framstegen - En utvärdering av ett friskvårds- och livsstilsprojekt för personer med psykisk ohälsa Ett förnyat seende - En studie om Skolkomet och dess användning i vardagen Barnperspektivet – en lärandecirkel för ledare inom funktionshinderområdet Barn av vår tid - aktuell forskning om barn och familjer Balansering på medvetandets gräns. Riskbruk, missbruk och beroende av GHB och närbesläktade preparat. En kunskapsinventering. Utvärdering av Demensrådets projekt med mobilt demensteam på Kungsholmen i Stockholm SWEOLD - en studie om äldres levnadsvillkor Harmony - en del av det svenska tvillingregistret som är inriktad på demens Betula - forskning om minnesfunktioner och hälsa De mest sjuka äldres vård och omsorg – en beskrivning utifrån nationella indikatorer Hälsa och levnadsvanor - bland äldre personer i Stockholms län Utnyttja möjligheterna - Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Jag bara lyfter luren - så kommer dom. Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge. Språkstimulerande övningar för personal inom äldreomsorgen - Metodutveckling med forskarstöd Att sätta ord på vårdarbetarens yrkeskompetens - Metodutveckling med forskarstöd FÖREBYGGANDE HEMBESÖK - Hälsosamtal med 75-åringar i Stockholms läns landsting Utvärdering av stödet till anhöriga Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg TryggVE (Trygghet, Vårdsamverkan och Effektivitet) Sista socialisationen – om anpassning och lärande på äldreboendet Kartläggning av situationen för barn med föräldrar som är långvarigt sjuka Funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder - utredningsmetoder Formkontroll för äldre - kvalitativ studie Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden KomBas-projektet. Kompetensutveckling för baspersonal. Slutrapport från utvärderingen av projektet. Uppföljning av de lokala Psykiatriråden i Sjuhärad/Södra Älvsborg 2011 Enhetschefer undersöker sin roll– ett FoU-projekt i Sjuhärad Protesförsörjning av benamputerade i Sjuhäradsbygden. Studie 1 – Faktorer som påverkar den fysiska förmågan och protesförsörjning, samt resultaten av dessa faktorer hos benamputerade på Södra Älvsborgs sjukhus, Borås. Forskarcirkel med barngruppsverksamheterna i Gävleborg Placerade barn och unga i Gävleborgs län Utvärdering av Barnahus Gävleborg – slutrapport Utvärdering av Beroendemottagningen i Bollnäs Brukarenkätundersökning vid beroendemottagningarna i Gävleborgs län 2010 Stärkta regionala strukturer för kunskapsutveckling inom Socialtjänsten i Gävleborgs län - Inledande kartläggning Förbättringsarbete med stöd av Senior alert - Nestor FoU-center Plan för hälsoinriktade, kulturella och sociala aktiviteter för äldre Kartläggning av vård- och omsorgsbehov hos personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning i Södertälje äldreomsorg Läkemedel i hemmet – en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen Vägen till strukturerade läkemedelsgenomgångar i primärvården – fem olika arbetssätt med utgångspunkt från Hemma-DAKSmodellen ”Nog kan jag handskas med ett dussin tjejer” - Utvärdering av Trygg Hem Föreställningar om äldre personers samlevnad och relationer - En studie om förhållanden, relationer och anhörigskap sent i livet Så gör du demensvården bättre! om Nationella riktlinjer vid demenssjukdom - En handbok för dig som i ditt arbete möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga Mot en personcentrerad vård och omsorg. En analys av den svenska demensvården och omsorgen utifrån ett lokalt exempel. Äldreomsorgen i fokus - Bilden av äldreomsorgen i de halländska dagstidningarna Uppföljning av den sociala jouren i mellersta Halland Gör rätt från dag ett - Ekonomiskt bistånd till långvarigt sjuka bidragsmottagare och personer utförsäkrade från Försäkringskassan Jämförbart? En introduktion till nyckeltal inom individ- och familjeomsorg Sista bitarna i pusslet - Nio övriga runt en människa med hemtjänst Kunskapsbaserad individ- och familjeomsorg Nationell studie kring utvecklingen av stödet till anhöriga I transit – ensamkommande barn berättar Boendestudie Studie om personer med utåtagerande beteende Trygghetshotellet i Malmö - Utvärdering Allting har ett samband - Kommunikation - Stress - Kompetens - Bemötande Mötet mellan anhöriga och personal inom LSS Bostad med särskild service enligt LSS - Din arbetsplats eller mitt hem? Meningsfull sysselsättning. Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning. Kommunikationsstöd för personer med autism HBT och åldrande FoU Malmö 10 år - Forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Jubileumsskrift. Diskriminering som vardagsföreteelse för brukare med funktionsnedsättning enligt LSS Språkhinder i sjukvården Rollen som biståndshandläggare Sensorisk integration – en grund för meningsfull aktivitet för personer med omfattande utvecklingsstörning? Livskvalitet för brukare inom LSS - finns det? Äldres tankar kring social samvaro. Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? ”Det ska va´ gott att leva”. Hälsofrämjande dagverksamheter. Kan en social dagverksamhet medverka till att äldre får ökad livskvalitet? Varför gick det som det gick? Uppföljning av en intervention med kognitiva hjälpmedel Palliativ vård i SÄBO. Slutrapport oktober 2011. LSS och insatsen Daglig verksamhet - Underlag för diskussion Att möta döende människors behov. Utvärdering av PVIS - ett kompetensutvecklingsprojekt. Nationell satsning – framgångsfaktorer för brukarmedverkan Uppföljningssystem med IT-stöd Kollegialt lärande kring vårdplaneringsprocessen - En lärandeprocess kring vårdplaneringen av och med biståndshandläggarna i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Örnsköldsvik och Östersund Framtida kompetensbehov i Västernorrland - En orientering om prognoser för efterfrågan och utbud av yrkeskompetenser i Västernorrlands arbetsmarknadsregioner Brukarundersökning inom daglig verksamhet - En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Arbetsmarknad, demografi och konjunktur. Utmaningar för Kvalitetslabs OCN-verktyg. En analys av dynamiken i Västernorrlands arbetsmarknad och av OCN som ett arbetsmarknadsverktyg. Mötesplats för FoU Välfärd - Nationell konferens i Sundsvall 2011 Sammanbrott i samhällsvård - En studie om barns placeringsmönster Vad tycker brukarna? Den andra länsgemensamma brukarundersökningen för personer med insatsen bostad med särskild service enligt LSS. Vård av tid? Utvärdering av förändringsprocesser vid införande av Time Care Beroendemedicinska enheten (BME). En utvärdering av BME, en verksamhet för personer med beroendeproblematik i samverkan mellan Landstinget Västernorrland och kommunerna Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge. Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling - RESK i Västmanland Evidensbaserad praktik Demenssamverkansrådet i Västmanland Mobil läkare Ljungby kommun Vem tar ansvar för barnen? En kartläggning av hur Vuxenpsykiatriska kliniken arbetar med att uppmärksamma patienternas barn Möbler för vårdboende - Intervjustudie om olika användares behov Hållbara och kvalitetssäkrade kommunikationstjänster i äldreomsorgen ”Det borde vara kramar på recept” - En utvärdering av den enskildes inflytande i vård- och stödsituationer inom ramen för Positiv-projektet, Stockholms län ”Förenkla vardagen” - En utvärdering av projektet ”Förenkla vardagen”. Ett projekt i Östhammars kommun för att höja medvetenheten och kunskapsnivån om kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar. På väg mot Hela vägen - En utvärdering av projektet ”Hela vägens psykiatri i Gävleborg” Informationens roll i kundvalsmodeller inom äldreomsorgen ”Brukarstyrd kompetensutveckling i samverkan” - Utvärdering av BKS projektet, Uppsala län ViSam - Vårdplanering och Informationsöverföring i en Samlad Modell Kvalitetsregister och långsiktigt förbättringsarbete Utvärdering av VISA som arbetssätt. Förvaltningen för funktionshindrade, Örebro kommun. Från ord till handling... utökat samarbete kring barn i riskzon mellan socialtjänst och skola i Askersunds kommun Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kommunernas Framtida hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län Äldreveckans receptbok "Kakboken" år 2009 RESULTAT. Undersökning av grundskoleelevers användning av droger Kalmar län 2010. Resultat LSS 2009. Granskning av handläggningen av stödet till barn, ungdomar och unga vuxna i Kalmar län. Aktgranskning SoL - Äldreomsorg 2009 Kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län. Samtal i omsorgen - vägar till värdighet Unga i Orsa Nätverk för bra barnavårdsutredningar Chefshandledning Trädgårdsnätverk - Nätverket för natur och trädgård vid särskilda boenden och dagverksamheter i Dalarna Utvärdering av projektet 100 procent stolt och kompetent, Avesta kommun Socialt deltagande och tillgänglighet till service. Upplevda hinder och hur de kan reduceras. Erfarenhetsutbyte och lärande kring LOV, Lagen om valfrihetssystem Nätverk för enhetschefer inom äldreomsorgen Utvärdering av projektet Det sociala innehållet för äldre i Rättviks kommun Utvärdering av ippi-satsning i Falu kommun Våld mot äldre - forskningsöversikt Genomlysning av den verksamhet för personer med demenssjukdom som berörs av Hand i hand. Bo bra på äldre dar i Hedemora kommun Lärandecirklar kring våld och övergrepp mot äldre kvinnor i Dalarna Utvärdering av projekt Stöd för fjärrkommunikation Verksamhetsstöd, Falu kommun, omvårdnadsförvaltningen. Utveckla kvalitetstrådets roll, uppdrag och innehåll. Utvärdering av sammanslagning av enheterna för LSS och socialpsykiatri i Säters kommun Unga vuxna i Gävleborg 2011 - resultat av en enkätstudie och förslag på insatsområden Utvärdering av projektet Socialt innehåll i vardagen i Vansbro kommun. Utveckling av det sociala innehållet för äldre. Trädgårdsutveckling inom särskilt boende. Projekt En utvecklad rehabilitering för multisjuka hemmaboende äldre i Falun. Utvärdering av ett samverkansprojekt mellan Falu kommun och närsjukvården i Falun. Utvärdering av test inom projektet kundval i hemtjänsten i Leksands och Rättviks kommun SKL:s utlysning om kommundoktorander år 2009. En analys av ansökningarna. Att jämföra sig själv och andra. Sammanställning av statistikdatabaser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Halvtidsutvärdering av projektet Unga till arbete - strukturfondsprojekt W 18-24 Föräldrastödsinsatser i Dalarna. En kartläggning genomförd 2010-2011. Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Nationell fördjupning - kartläggning, bedömning och uppföljning vid riskbruk. Missbruk, beroende och samsjuklighet. Ett studiematerial för att komma vidare. Omsorgsarbetets utmaningar - Om hemtjänstpersonalens arbetsvillkor och kunskapsprocesser Arbetsterapi på Dagrehabilitering. En bedömning av effekt av åtgärder på aktivitetsutförande. Nice Guide – En introduktion till internet för äldre personer som tidigare inte har använt datorer Fokusgrupp på äldreboende – med kvalitetskarta som metod Regassa Klara Livet Allmänläkaren och placebobegreppet - En kvalitativ studie Förbättringsprogram äldre 2010-2011 i Blekinge Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Sjukfallsinventering i Blekinge 2010 Var-dags innehåll - En studie om hur boende och anhöriga upplever det sociala innehållet på ett boende för personer med demenssjukdom En bild av de äldre - demografi, besvär och symtom En bild av de äldre - funktionsförmåga bland äldre "Dagarna däremellan lever vi" - Psykisk funktionsnedsättning och välbefinnande i fokus Boende för äldre i Blekinge Boende i Blekinge. Funktionshinder och psykiatri. Regionala demensriktlinjer 2010-2011 Öppen Gemenskaps kvinnojour. Utvärdering av Öppen gemenskaps uppsökande kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med missbrukproblematik. Ett slag för framtiden! - en uppföljning av ett Tilda-projekt Utvärdering av Ung & förälder - Öppen förskola för unga föräldrar Utvärdering av Leva Livet - Öppenvård för missbrukande kvinnor Gränslöst ledarskap – en utvärdering Utvärdering: Boendestöd för personer med missbruk. Slutrapport november 2010. Sollentuna. Med barnet eller blanketter i centrum? Uppföljning av handläggningssystemet Barns Behov I Centrum (BBIC) i nordvästra Stockholm SamtalsAkuten och Krismottagning för män i Karlstad "Minnet ej att förglömma" En undersökning av anhörigstöd i Säffle och Kristinehamns kommun Gnistan! Utvärdering av en verksamhet för unga/vuxna i Torsby kommun Implementering av BBIC i Skaraborg Metodstödjare inom missbruks- och beroendevården i Skaraborg. Implementering av ASI (Addiction Severety Index). Sökandet efter framtidens omvårdnadspersonal – om rekrytering av salutogen personal till äldrevården "På väg" i Töreboda kommun utvärdering av ett projekt inom äldreomsorgen Att göra det osynliga synligt och det otalbara talbart Vardagsliv och stöd – en studie om unga vuxna med psykiska funktionshinder som har boendestöd. ”Barn med föräldrar som är i svår vårdnadskonflikt – att söka hållbara samarbetslösningar mellan separerade föräldrar”. Mångbesökarmodellen: Att identifiera systemhinder ur ett brukarperspektiv Brukares erfarenheter av kontakt med socialtjänsten och hälso – och sjukvården. Vård och stöd för missbruk och/eller psykisk problematik - En intervjustudie Utvärdering av BBIC på Södertörn Ungdomstjänst - ur ungdomarnas perspektiv Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ”När världen blir obegriplig eller går för fort”. Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning Familjecentralen Vårby - Socialtjänstens förebyggande arbete i den mångkulturella förorten Socialtjänstens arbete med barn och unga i Jokkmokk PIECES – ett EU-projekt om arbetsplatslärande och nya vägar in i arbetslivet Uppföljning av "Eget val" inom hemtjänsten i Linköpings kommun. Utförarperspektiv. Lärcenter för en god demensvård - Ett FoU-projekt för att utveckla en lokal kompetensutvecklingsenhet inom demensvården i Linköpings kommun Bemötandet i det bortglömda rummet - om väntrummets betydelse Vad är en skälig levnadsnivå? - en kvalitativ studie om handläggares och klienters perspektiv på begreppet Forskningsstationen vid socialförvaltningen i Katrineholms kommun BBIC och barnperspektivet med socialsekreterares ögon - En studie i sex västsvenska kommuner Utvärdering av Nutritionsprojekt i Tanum- och Strömstad kommun Utvärdering av projektgruppens informationsarbete gällande Lagen om Valfrihet Säker informationsöverföring mellan vårdgivare FoU Jämt medverkar i kartläggning av modeller av stöd till anhörigvårdare Glesbygdsmodellen Arbete och Aktivitet – flexibla individuella möjligheter till arbetsträning/prövning Navigator - Utvärdering av projektet i Krokoms kommun Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet Skåne. Närsjukvård - Samverkan mellan olika professioner i hemsjukvården IFO – Organisering för rörelse eller rörelse som organisering? "Re-thinking organization" Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av hur Vård- och omsorgsförvaltningen i Lund arbetat med Delaktighetsmodellen. "Vi kan, vi vill, vi törs" - Undersköterskor handleder i äldreomsorgen Kommunchefers roll och kunskapsanvändning I förväntan om Evidensbaserat Socialt Arbete - Socialsekreterares berättelser om metodernas väg till klienterna Terapeutiska landskap i samhällsplaneringen – hållbar utveckling i praktiken Samsjuklighet - Riskfaktorer för metabolt syndrom vid psykisk sjukdom Salutogent ledarskap - Jag har mer resurser att ge än vad jag har möjlighet att ge… Nationellt anhörigprojekt FoU i Sörmlands arbete med ICF Bättre liv för sjuka äldre - FoU Sörmland Att sätta ord på sitt arbete. Social dokumentation inom omsorg och vård om äldre och personer med funktionsnedsättning. FoU - i takt med tid och omvärld? Om FoU i Väst/GR:s roll och betydelse för utveckling av evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendevården. Hur används brukarundersökningar? En översikt av forskningen och perspektiv på kunskapsöversikter. Utvärdering av utvecklingsprojektet ”Ett könsmedvetet arbete i socialtjänstens biståndsbedömning” Utvärdering av verksamheterna inom Centrum mot våld i Umeå Utbildning och kompetens inom missbruks- och beroendevården. En kartläggning bland personal i Gävleborgs län. Träffpunkter för äldre. En studie av sociala mötesplatser i Hudiksvall,Söderhamn och Gävle. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Utveckling av utrednings- och bedömningsinstrument för LSS-handläggare. Uppföljning och utvärdering av användning av ASI inom socialtjänstens missbruksenheter i nordostkommunerna i Stockholms län ”Jag har drömt…” Erfarenheter av framgångsrik missbruks- och beroendebehandling för vuxna. Från missbrukstillvaro till Svenssonliv. Utvärdering av Kurage-programmet, läkemedelsassisterad psykosocial behandling vid heroinmissbruk. Mat och ätande för äldre. Ett studiecirkelmaterial för dig som arbetar med vård och omsorg om äldre. Verkstäder för utvärdering i välfärdsverksamheter - erfarenheter från några svenska FoU-enheter och högskolor Anpassad fysisk aktivitet för hemtjänsttagare Förebyggande hembesök (Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum) Analysera och sprida kunskap från Landstingets folkhälsoenkät Var dör de äldre? Utvärdering av korttidsboende för personer som skrivs ut från slutenvård Samverkan i Sundbyberg Demenssjuksköterska Tranebergs vårdcentral Gränssnitten mellan vårdgivare Äldreteam i Huddinge Stödet till anhöriga på Östermalm Hälso- och sjukvården i särskilt boende Direktinskrivning på geriatrisk klinik Äldre med stora och sammansatta behov – har vårdval Stockholm inneburit förändringar för dem? SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care (Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum) SNAC-K (Kungsholmen) Att sätta spår i verksamheten. Utvärdering av en modell för utvecklingsarbete vid Hornskrokens vård och omsorgsboende på Södermalm. Demensprojekt 2007-2011. Kartläggning av utvecklingsprojekt i Stockholms län. Doktorn kommer men vad kan hon göra? En studie av den första auktorisationen av läkaruppdragen i äldreboenden, och hur hälso- och sjukvården i äldreboenden fungerade i Stockholms län. Träffpunkt för mig? Utbudet av aktiviteter för äldre med behov av stöd och hjälp i Stockholms stad. Hälsosamtal med 75-åringar i Stockholms läns landsting. Lämplig bemanning i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Biståndshandläggare - att vakta pengar eller bedöma äldres behov. Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad. För vems skull? Multipla hälsoproblem bland personer över 60 år. En systematisk litteraturöversikt om förekomst, konsekvenser och vård. Främja hälsan hos äldre med utländsk bakgrund. Arabiskspråkiga äldres upplevelser av syriska föreningens hälsoprojekt. Vårdbehov och nyttjande av slutenvård i Nordanstig. SNAC-N rapport nr 18 - Vårdsystemdelen. Mobilt demensteam på Kungsholmen. Utvärdering och erfarenheter. Sköra länkar i vårdkedjan. En studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre Parenting Young Children Kommunikativa processer och upplevelser av delaktighet i vård- och omsorgsplaneringsmöten – Delrapport i projektet Samordnad vård- och omsorgsplanering med fokus på brukarperspektivet Möten över gränser - Trädgårdsrummet som en möjlig mötesplats Att organisera eftervård – Lärdomar från Eftervårdsprojektet i Malmö. Tid för en guldstund. En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag. Den existentiella sidan av åldrandet - inifrån ”Det är en trygghet att veta att möjligheten finns”. En studie om anhörigvårdares nyttjande av stödformen avlösning i hemmet. Må bra - med eller utan läkemedel. Studiecirkelmaterial. Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Redovisning av diskussioner från en studiecirkel om öppna prioriteringar inom kommunal äldre- och handikappomsorg Boendestöd för personer med Aspergers syndrom Kompetensutveckling i äldreomsorgen i fyra kommuner Samordning och utveckling kring äldre med psykiska funktionshinder och deras anhöriga, Inter-ACTION Gemensam utveckling av vård och omsorg i samverkan med högskola och universitet Utbildning i palliativ vård till personal på särskilt boende, Ekerö kommun 2010 Dialogseminarier - en arbetsmetod i förändringsarbete Slutrapport - nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården Socialtjänstens arbete med att uppmärksamma riskbruk av alkohol i några kommuner i Västra Götalands län "Varför springa in i dörren när det går att öppna den" - Föräldrars upplevelser av Intensivt FamiljeArbete i Samverkan (IFAS) ”Dom har hjälpt mig djäkligt mycket” - Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Kartläggning av arbetsformerna för anhörigstödet i Fyrbodal Mångbesökare till akutmottagningarna på sjukhusen i Växjö och Ljungby Socialtjänstpsykiatri: nätverk handläggare och nätverk verksamhetsansvariga Uppsökande hembesök. Hos personer 80 år och äldre. Slutrapport. Hur tar vi tillvara nya idéer i äldreomsorgen? Ett idédokument om praktikbaserade innovationer. Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Bättre liv för sjuka äldre Kartläggning av missbrukar- och beroendevården i Uppsala län Varför använder äldre i Uppsala län många läkemedel? En enkät till husläkare och geriatriker. Existentiella frågor vid vård av döende personer – Omvårdnadspersonals erfarenheter Styrning mot samverkan och styrning av samverkan. En studie av Närvårdsprojektet i Uppsala län. Livsberättelser Dunkelt tänkt, dunkelt sagt, dunkelt gjort. En utvärdering av samverkansprocessen avseende samordnad beroendevård mellan landstinget och södra Kalmar läns kommuner. Anställda reflekterar över individ- och familjeomsorgens organisering av stöd till kvinnor utsatta för våld Uppdrag självförsörjning - reflektioner kring arbete med socialbidrag. Rapport från en forskningscirkel. Legitimerad personals erfarenheter av kommunaliseringen av hemsjukvården i Kalmar län Gruppverksamhet för flyktingbarn – utvärdering av Barn i väntan/Barn i start Lokal behandlingsgaranti i Botkyrka Stödcentrum för unga brottsoffer - Medlingsverksamheten i Södertälje Att förverkliga sina fantasier - om forskningscaféer som kunskapskälla för socialarbetare eller - det ständigt pågående samtalet. Ett FoU-projekt. En bild av stillhet? - en studie om bildterapeutiskt arbete Men det borde ju vara självklart... Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i Huddinge kommun Sammanställning av forskning om boende och arbete för personer med utvecklingsstörning Språkhinder, ohälsa och arbetslöshet - En kartläggning bland invånare i Botkyrka kommun Utanför upptrampade stigar. En studie av förebyggande hembesök hos äldre i Gävleborg. LSS – Kollegiegranskning i Gävleborg Beroendemottagningarna i Gävleborgs län 2009. Besökare med erfarenhet av att injicera narkotika. Stöd till anhöriga – en god investering. Kartläggning av anhörigstöd i kommuner och landsting i Gävleborgs län. Ökat lärande inom verksamheten med regionala utvecklingsprojekt i Gävleborgs län - ett samarbetsprojekt som strandade Beroendemottagningarna i Gävleborgs län. Sammanställning av besökarstatistik första halvåret 2010. Lärandecirkel kring användning av handläggnings- och dokumentationssystemet Barns Behov I Centrum (BBIC) i barnavårdsärenden Från rapport till implementering. En utvärdering av Handisams utbildning "Motverka onödig ohälsa" Arbetsterapeuten inom kommunal socialpsykiatri - en utvärdering av en ny yrkesroll ASI – inget självspelande piano Hälsosamprojektet. Framgångar och svårigheter i att genomföra FAS 05 för bättre samverkan och arbetsmiljö i Leksand. Ung i Malung-Sälen 2010. Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid. Ung i Älvdalen. Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid. Ung i Rättvik 2010. Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid. Ung i Säter 2010. Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid. Lärande för Hållbar Utveckling. Ett skolutvecklingsprojekt med femton skolor från sju kommuner i Dalarna, slutrapport. Att bemöta varselproblematik. Utvärdering av projektet Bergslagsresursen.nu. Projektet Förebyggande hembesök i Falu kommun. Bearbetning och analys av enkätmaterial. Se mig, möt mig och följ mig! Upplevelse av att få vård- och omsorgsinsatser i hemmet hos personer med diagnosen stroke Att få alla med på tåget, kritiska faktorer för implementering av metodverktyg i demensvården eHälsa - FoU Välfärd Regionförbundet Örebro Generellt föräldrastöd Familjecentraler i regional samverkan Ung i Västernorrland. En uppföljning av ungdomspolitiken. Barn i föräldrars fokus - Utbildning för föräldrar i konflikt ”Man växer utan att man tänker på det”. Samtalets betydelse för utveckling i det sociala företaget Entrévärdar. Föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar i Norrbotten. Utvärdering av tiden 2006-2009. Gör BBIC skillnad? En uppföljning av kvaliteten i socialtjänstens utredningar av barn i Örebroregionen – Barns Behov I Centrum. Vilken skillnad gör BBIC? Barns Behov i Centrum, en jämförelse av kvaliteten i socialtjänstens utredningar av barn i Örebroregionen 2008 och 2009. Patientsäkerhet och diabetes - En studie om utbildningsbehov och förbättringsåtgärder inom hemtjänst och särskilda boenden Brukarorganisationernas syn på ICF som arbetsredskap - och dess betydelse för erkännande och omfördelning "Ibland kan man ju känna sig som en kameleont". En studie om hur personer med lindrig utvecklingsstörning och personal ser på det stöd som ges på serviceboenden. Hälsofrämjande arbete bland äldre personer i Eskilstuna kommun. En slutrapport. Att utvärdera samverkan inom finansiell samordning. Möjligheter, problem och utvecklingsområden – en kartläggning Utvecklat profilarbete? Uppföljning av projektet Mat och måltider för äldre i Haninge. Salutogent synsätt i handläggningsprocessen - En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Hur publicerat material kommer till användning i praktiken - Uppföljning av Nestor FoU-centers handbok Mat och ätande för äldre Pedagogiska måltider vid matleverans till hemmet - Ett pilotprojekt i Södertälje kommun Forskningsrapport 2009 - kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge På väg mot ett fungerande kvalitetsledningssystem - ett tvärkommunalt fokusgruppsarbete i Blekinge Utvärdering av projekt inom Finsam i Blekinge Vård och omsorg för personer 65 år och äldre i Karlskrona Att mätas och vägas - En bild av de äldre (≥ 60 år) i Karlskrona kommun, sex år senare Brukarundersökning 2010 - Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Diabetes typ 2 och smärta hos kvinnor och män, 60 år och äldre i Karlskrona kommun Förstärkt stöd till anhöriga som stödjer och hjälper en närstående. Utvärdering av länsprojektet 2007–2009. Förebyggande hembesök. En gemensam modell i Jämtlands län? Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden. Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal. DIA – Delaktighet I Aktivitet. En metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet. Att skapa en känsla av sammanhang. Utvärdering av det första året med familjebehandlingsteam i Bräcke kommun. Steget vidare. Självvärdering. Samordningsförbundet i Åre för år 2009. Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Föräldrakraft i Bräcke kommun – en fördjupad studie i metodutveckling 1 januari–31 december 2009 ippi och äldrekommunikation i landsbygd. Rapport om pilotprojektet i Bergs kommun. "Låt inte spindelväven växa i ditt hjärta". En forskningscirkel om poesins verkan för sjuksköterskor i palliativ vård. Förhandsbedömningar inom den sociala barnavården - ett organisatoriskt perspektiv på bedömningar av anmälningar om barn som misstänks fara illa Delaktighetsmodellen - En väg mot empowerment Våra vägar och visioner. Politiker ser på hemtjänsten och dess framtid. Hemtjänsten i Halland. En kartläggning av hemtjänstens organisation. Om studiecirklar och lärande kring rehabiliterande förhållningssätt. En utvärdering inom Alingsås äldreomsorg. Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner – upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels betydelse för utvecklingen Policy och praxis i särskilt boende och omsorg för äldre personer med utvecklingsstörning - Kommunala chefers framställningar "Det finns lika många vägar att gå som det finns individer" - Att förändra attityder till personer med funktionsnedsättning. Utvärdering av Projekt Alliera i SDN Lundby i Göteborgs Stad. (På väg mot) ett riktigt jobb - Introduktionsanställningar för nyanlända flyktingar och invandrare Verktyg och arbetssätt i verksamheten - Uppföljning av projektet Mat och måltider för äldre i Värmdö Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård Väl mött. Fältstudie av ett anhörigcenter i Rättviks kommun. Kartläggning av kvalitetsindikatorer i Nationella kvalitetsregister med relevans för kommunal rehabilitering Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Utvärderinga av SIM-projektet - hur har deltagarna upplevt projektet? Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning Personliga assistenters ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning Hur är läget…? En studie om förebyggande hembesök och hembesökarnas upplevelser i sju norrbottenskommuner Samverkansteamet och Vändzonen. Utvärdering av två verksamheter i Partille kommun Erfarenheter av uppsökande arbete med vuxna och unga vuxna. En rapport baserad på fem forskningscirklar om uppsökande arbete Vad har hänt sen sist? Uppföljning av utbildning och förbättringsarbete inom kost och nutrition i Södertälje kommun. Vad fortlever från utbildningen Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt? Uppföljning ett år efter avslutad utbildning. Ungdomspolitik som regional angelägenhet. Scenarier för bärande strukturer. Att organisera för lärande i äldreomsorg. Om Göteborgs Stads satsning på Kompetensstegen. Brobyggare i frontlinjen. En utvärdering av Götateamets öppenvårdsmodell för motivation och behandling till ungdomar med missbruks- och beroendeproblem i Göteborg. Implementering av Västbus. Slutrapport från utvärderingen om införande av ny samverkansmodell kring barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik i Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län. Att inte följa den förväntade vägen. En studie om ungdomar utanför gymnasieskolan och om det kommunala uppföljningsansvaret. Det får inte vara tomma ord Utvärdering av Klövedals och Tubberödshus äldreboenden på Tjörn Äldres vardag - planerad trygghet eller akut oro. Förebyggande hembesök i Centrum, Linnéstaden och Tuve-Säve. Uppsökande arbete med vuxna och unga vuxna. Rapport från en forskningscirkel vid FoU i Väst/GR 2008-2009. Forskning för ett bättre åldrande Kartläggning av FoU-verksamheter inom välfärdsområdet med kommunal och regional anknytning i Västra Götalands län Tillgänglighet i praktiken — uppföljning av Västra Götalandsregionens plan för funktionshinderfrågor. RISKBRUK - MISSBRUK - BEROENDE. Insatser, forskning & fortbildning i Västra Götaland. Brukarrevision av en kollektivtrafik för alla. Rapport om ett pilotprojekt. Med anhörigglasögon på - utvärdering av en samverkansmodell Dialogen går vidare. Utvärdering av samhällsinformation till nyanlända. Tillgänglighet i gemensamma miljöer Vem ska värna tillgängligheten? En kortrapport. Vem ska värna tillgängligheten? INORDNANDE eller UTVIDGANDE - Om delaktighetens villkor på fyra fritidsgårdar Vårdval Kronoberg. Rapport Baslinjemätning. Kartläggning av Primärvården i Kronobergs län före Vårdval. Utvärdering av Spädbarnsmassage och Vägledande samspel/ICDP – utbildning och implementering Konsultationer från specialistnivå till basnivå – en utvärdering av ett projekt inom barn- och ungdomspsykiatrin Kan dricksvatten ur egen brunn bidra till brist på vitamin B12? Lösningsfokuserat arbetssätt inom diabetesvården – diabetessjuksköterskornas egna erfarenheter JAG FICK ETT NYTT LIV MEN FRAMFÖR ALLT FICK JAG LEVA VIDARE – en intervjustudie om upplevelsen av att leva med ett transplanterat organ ”Man smular ju sönder sig själv genom att plottra ut sig på det här sättet” – socialsekreterares föreställningar om tonåringars sexualitet och kön ”MAN TROR ATT DET INTE ÄR SANT”. Sjuksköterskors upplevelser av möten med våldsutsatta kvinnor – en intervjustudie. Det är en sjö mellan BUP och VPS. Ett underlag för vidare utvecklingsarbete kring samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin i Växjö, Landstinget Kronoberg. Stöd till anhöriga. Kartläggning av projekt startade med statliga stimulansbidrag i Stockholms län 2005-2007. Anhörigstöd- en livlina. Utvärdering av Sundbybergs stads stöd till anhöriga som vårdar närstående. MAS - En studie om funktionen som medicinskt ansvarig sjuksköterska i Stockholms stad Från ord till handling. Från ansökan till utförd hemtjänst - en studie på Kungsholmen Äldreteam - vision och verklighet. Uppföljning av samverkansavtal för multisjuka/multisviktande äldre mellan primärvården, Gävle kommun. Vårdbehov och insaster för de äldre 2002 – 2009. Uppföljning av SNAC-K Kungsholmen/Essingeöarna Vårdsystemdelen Dokumentera eller ge vård och omsorg? Utvärdering av projektet "Social dokumentation på Kungsholmen" Kunskapsöversikt om multisjuklighet Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga. Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg första halvåret 2009. Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga - om kontaktpersons- och kontaktfamiljsinsats Studie av samverkan mellan socialtjänsten och skolan i Gävle avseende placerade barn Utvärdering av projektet ”Anhörigstödjare på sjukhuset i Gävle” – ett samarbete mellan Gävle kommun och Landstinget Gävleborg Barnahus Gävleborg - en första delrapport Självrespekt som väg ut ur våldet. Utvärdering av Stickans gruppbehandling för män som utövat våld i nära relation. Unga Vuxna Utanför - kartläggning i Gävleborg ”Tryggare än så här kan det inte vara” - En kvalitativ studie av Kvinnohemmet Rosen Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga - aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2009 i jämförelse med 2008 Införande av ApoDos slutenvård, delrapport baslinjemätning Palliativ vård i SÄBO (PVIS), delrapport februari 2010 Utvärdering av projektet "Palliativ vård i SÄBO" - en beskrivning av utvärderingsprocessen Utvärdering av projektet Samordningstjänst för äldre Vård- och omsorgsplaneringsmötet – erfarenheter ur ett tvärprofessionellt perspektiv LÄR UT - Bättre läkemedelshantering för äldre LOV i Sjuhärad. En förstudie om kundval. BBIC - implementering och förväntningar i Umeå BBiC - Ett verktyg i barnavårdsutredningar BBiC Barns behov i centrum. En studie om implementeringsarbetets konsekvenser för socialsekreterarna i Umeå kommun Barnets Behov i Centrum - socialtjänstens arbete för barnets bästa BBiC i praktiken - en studie som beskriver socialsekreterarens användning av handläggnings- och dokumentationssystemet BBIC Getting it Right - implementeringen av Barns Behov i centrum och Looking after Children i tre nationella och organisatoriska sammanhang. Utvärderingsmöten i BBIC. En studie av barns delaktighet och medbestämmande. BBIC, Barnens behov i centrum förutsätter reflektion och lärande. En utvärdering av implementeringen av BBIC i Umeå kommun socialtjänst. BBIC-utredning ur två perspektiv Om hur BBIC-projektet påverkar utrednings- arbetet inom individ och familjeomsorgen ”BBiC-PROJEKTET” - Om implementeringen av BBiC i sju kommuner i Uppsala län Att bygga kompetens för kvalificerade utredningar av barn och unga - Analys av situationen i sju kommuner i Uppsala län för personalförsörjning av utredande socialsekreterare. PHASE-20 - ett gemensamt språk för skattning av äldres läkemedelsrelaterade symtom Lärande nätverk med FoU-ombud i länet Föräldrastödsprogram i Umeå Kommun. En sammanställning av Active Parenting's utvärderingsformulär Delaktighet och självbestämmande Plan för LSS-verksamheter Trygghetshotell FoU nätverk - Anhörigstödjare FoU nätverk - Arbete med Förebyggande hembesök FoU nätverk - Verksamhetsnära ledare inom äldreomsorg FoU nätverk - SoL handläggare Personliga assistenters arbetsmiljö FoU nätverk - Ansvariga för verksamhetsområdet psykisk funktionshinder FoU nätverk - Verksamhetsnära ledare inom LSS-området FoU nätverk - LSS handläggare FoU nätverk - Familjehemssekreterare ASI-nätverk (ASI = Addiction Severity Index) På väg mot Lokal Evidens! Att utveckla ett system för lokal uppföljning och utvärdering av den kommunala missbrukarsvården. Kartläggning av föräldrastödsprogram Kompetensstegen i Umeå Utvärdering av KUM - kompetens och lärande i äldreomsorgen, Slutrapport Implementering av projekt inom TILDA-satsningen Att utnyttja drivkrafter - barnperspektiv i socialtjänstens arbete med föräldrar med missbruksproblem Klienters väg till arbete. – Vilken betydelse hade socialtjänsten? Föräldracirkeln Bättre föräldraskap – en utvärdering Att gå vidare. Våldsutsatta kvinnor berättar. Kvinnorådgivningen Botkyrka kommun Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Korta väntetider och uppsökande verksamhet – om förändringsarbetet vid en missbruksenhet Utvärdering av BBIC på Södertörn Dilemman i omsorgsarbete- att stödja personer med funktionsnedsättningar i deras boende ”Det viktigaste är att bli trodd när det är nå´t jobbigt” En studie av Barnahus Västmanland Missbruks- och beroendevården i Västmanlands län - En översikt utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård ”Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv..” En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård av personer med demenssjukdom. Aktivitetsutförande i hemmet 4-8 veckor efter avslutad korttidsvård. Utifrån gäster och hemtjänstpersonalens perspektiv Nätverk i familjehemsfrågor Delrapport Integrerad psykiatri i Värmland Omsorgens vardag och villkor - ett personalperspektiv. Delrapport från FoU-projektet Omsorg och vård för ett helt liv System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. Beroendecentrum Värmland. En utvärdering av en länsgemensam resurs i missbruksvården Implementering av BBiC i Värmland Kvalitetsgranskning av mat och måltider i äldreomsorgen Utvärdering av kompetensstegen i Borlänge 2006–2008. Bildande av demensteam och samverkan kring rehabilitering och hemsjukvård. Verksamhetsplanering och delaktighet. Utvärdering av del av kompetensstegen i Gagnef. Halvtidsutvärdering av projektet FIVE Vårdöverenskommelsen – stimulansmedel till bättre vård och behandling av personer med tungt missbruk Vägen ur missbruk. En intervjustudie om vägen från missbruk till ett drogfritt liv. Ett projektsamarbete mellan Dalarnas forskningsråd och Örebro Resursteam. Utvärdering av projekt Kvinnofrid i Älvdalens kommun Kartläggning av stödstrukturer för socialtjänstens kompetensförsörjning i Norge, Finland, Danmark, England och Canada FoU i kommuner, landsting och regioner - Delrapport tre från IKA-projektet. Anhörigstödet i Dalarna - Politisk förankring och samverkan Sjuksköterskans roll i en framtida salutogen äldreomsorg Modell för hemrehabilitering i Strängnäs kommun Brukarundersökning inom LSS. En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 § p.9 LSS. Ett år efter organisationsförändringen. En utvärdering av individ- och familjeomsorgen i Ånge kommun. Hur når vi barnen? Ett liv, en plan. Rehabiliteringsinriktad planering med individen i centrum. Utvärdering av Action - anhörigstöd i glesbygd Läkarmedverkan i kommunens särskilda boenden. En uppföljning av samverkansavtalet 2008 mellan kommuner och landsting i Västernorrlands län. Projekt ”Viktor Vinde” - Vägen till ett salutogent arbetssätt i särskilt boende för personer med demenssjukdom Stöd på lika villkor? Hur kvinnor och män upplever stödet de får från socialtjänsten utifrån en enkätundersökning i Linköpings kommun 2008 Att arbeta med utveckling i praktiken, en studie av ledarskap och lärandemiljöer inom hemtjänstverksamhet Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen, en uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Demensutbildning, steg ett, två och tre, lednings och medarbetares uppfattning om en genomförd kompetensutvecklingsinsats Kompetensutveckling inom äldreomsorgen, en utvärdering av arbetet med den statliga satsningen Kompetenstegen i Linköpings kommun Handledning som lärande- och utvecklingsform, en kvantitativ studie inom demensvården Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer i Östergötlands län Alltid en fot i verksamheten, en studie om en kompetensutvecklingsenhet inom demensomsorgen Vad är det som är så tungt? En studie i upplevelse av arbetsbelastning i arbetet med ekonomiskt bistånd på ett socialkontor ACTION - ett anhörigstöd testat i Linköpings kommun under 2 år Serviceinsatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, Möjligheter och dilemman En metod det svänger om! Rytmterapi för personer med neurologiska skador Garnisonen - Ett steg på väg! Om starten av ett korttidsboende för äldre personer på väg hem från sjukhus Utveckling av kontaktmannaskap och lärande samtal, en studie genomförd inom äldreomsorgen Metoder och arbetssätt på ett kommunalt HVB-hem Eurochild ENSA Brukares erfarenheter av arbetslivsinriktad rehabilitering. Utvärdering av två projekt om arbetslivsinriktad rehabilitering. Barnet i utredningen. En uppföljningsstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar genomförda i BBIC. En studie i och om variationer - en kartläggning av socialbidragshandläggning i Jönköpings län. Ungdomars drogvanor i år 9, 2009. En enkätundersökning av grundskoleelevers (skolår 9) drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Kollegialt lärande som metod för kvalitetsutveckling. Ärendegranskning i äldreomsorgen, Jönköpings län. Erfarenheter av trötthet hos äldre kvinnor med kronisk hjärtsvikt Från undersköterska till doktor - en fiktiv resa i Edmund Hillary och Tenzing Norgays fotspår Personalens anteckningar om dig Mat för äldre - viktigt för alla. Om ett genombrottsprojekt och uppföljning ett år senare Dokumentation - Planering, genomförande & uppföljning av insatser inom äldreomsorgen Demenshandikapp och bemötande - Studiehandledning Forskningsrapport 2008 Brukarundersökning 2009 - Upplevd kvalité inom LSS insatser daglig verksamhet och särskilt boende i Blekinge Liv i Livet Från kvinnofrid till våld i nära relationer. Regional samverkan i Halland 2004-2009. Vem hjälper fontänhusen? En utvärdering av fontänhusen i Halmstad och Falkenberg på uppdrag av Landstinget Halland Att bo som barn i en annan familj. Att ha sina barn boende i en annan familj. Hur känns det? Är familjecentraler ett bra arbetssätt? En utvärdering av Hallands familjecentraler på uppdrag av Landstingsstyrelsen, Landstinget Halland. Handbok om misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn Med äldreomsorgens ledarskap i fokus. PM avseende en FoU-cirkel på Region Halland för arbetsledare inom äldreomsorgen 2008. Vad säger arbetsledarna om sin arbetssituation? Några resultat från enkätstudien 2009 jämfört med 2000 - ett underlag för diskussion. Måltiden – Dagens höjdpunkt – Goda exempel från äldreomsorgen i Halland Mycket vilar på mig - när en anhörig har hemtjänst Matglädje för äldre - fickformat Slutrapport och utvärdering av projektet ”Hjälpmedel möter brukare” - ett projekt under 2008-2009 om två hjälpmedelsmässor med medel från Hjälpmedelsinstitutets program ”Teknik för äldre” Hemsjukvården i Kungsbacka. PM från två sökkonferenser. Omsorg och genus - ur omsorgstagarnas och omsorgsgivarnas perspektiv Det minsta sjukhuset. Sjuksköterskors arbetsvillkor i hemsjukvården. Platsens betydelse för dementa. En studie av demensvården i tre skånska kommuner. Det Sexuella Rummet - En kunskapsverkstad om sexualitet och samliv i äldreomsorgen Medlingsverksamhet och stöd till unga brottsutsatta ImPrim - Improvement of public health by promotion of equitable distributed high quality primary health care systems Metodstöd för ASI/DOK GHB - Användning, spridning och samhällsinsatser Tiden på Attundaskolan – Det här gav den oss Anhörigperspektiv i äldreomsorgen - ett utvecklingsprojekt Instrument X - En kortfattad rapport Ung och utanför arbetsmarknaden i Kronobergs län 2005-2007 Ungdomars väg in i arbetslivet – en registerstudie i Kronobergs län 1997-2007 "...om man når fram så får man barnet i fokus" Uppföljning av familjebehandlande insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg Barnperspektiv i ekonomiskt bistånd - att se med barnets ögon Öppenvårdsbehandling för ungdomar i Malmö stad - interna och externa insatser Ungdomstjänst – ur ett socialtjänstperspektiv. En kartläggning av arbetet med ungdomstjänst i åtta kommuner på Södertörn. Det uppsökande arbetet – vad är det, hur gör vi? En sammanställning av metoddiskussioner från en forskningscirkel om uppsökande arbete. ”Att vara den som förebygger, lindrar och lotsar vidare”? Utvärdering av Ungdomsmottagningarna i Luleå och Piteå Case management – framgång eller nyhetens behag? En utvärdering av Case management med fokus på resultat och på individernas upplevelse av Case management. Från ansökan till uppföljning. Om ett utvecklingsprojekt avseende processen för bostadsanpassningsbidrag. Att utveckla äldreomsorgen med hjälp av processledare. Utvärdering av processledarutbildningen i Solna stad. Omsorg när du blir gammal - från ord till handling Goda Relationer - Utvärdering av ett projekt att utveckla samverkan i vården och omsorgen för de mest sjuka och äldre i eget boende Ingenting är omöjligt! Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående på Södermalm. Demensteam. En nationell överblick. Metoder och nyckeltal för uppföljning av äldreomsorg i Danmark, Norge, England och Kanada Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga - Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg under 2008 Genomgångar av läkemedel och nutrition i särskilt boende. En pilotstudie på ett boende i Haninge kommun. Omvårdnadsmåltider. Ett försök att förändra måltidsmiljön för personer med demenssjukdom Same viessom, viessomájgev- Sameliv hela livet- utopi eller verklighet? Slutrapport och utvärdering av projektet Sameprofilerad äldreomsorg Förbättrad livskvalitet genom vibrationsträning Att underlätta för äldre med inkontinens - genom teori, hjälpmedel och teknik Utveckling av kompetensen för strokeomvårdnad. Utvärdering av projekt inom Kompetensstegen i Älvdalens kommun. Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Hemtjänst på hjul. En kvalitativ studie av vad resandet får för konsekvenser i vardagen för chefer, personal och brukare. Utvärdering av Kompetensstegen i Orsa Utveckling av kontaktmannaskap. Utvärdering av ett utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Bollnäs kommun Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Utvärdering av Kompetensstegen i Avesta kommun Anhörigstöd i Orsa kommun Checklistor, tålamod och gemenskap - stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar. Erfarenheter från FIB-projektet 2005-2008 Utvärdering av aktiviteter inom ramen för kompetensstegen i Uppsala kommun Livslust, linfrön och Lasix. Studiecirkelmaterial kring äldres läkemedelsbehandling - andra reviderade upplagan. Medicinsk kompetens på sociala boenden i Göteborg - behövs det? HANDI i Centrum. Erfarenheter från ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stad/Centrumregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Arbetslivsinriktad Rehabilitering. Färd med förbehåll. En utvärdering av KOLLA-projektets arbete för förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken. ADA-modellen - Ales Dagliga Arbete. Från kommunal verksamhet till riktiga jobb. Förebyggande arbete kring fall- och fallrisker Metodutveckling i omvårdnad för personal i särskilt boende i Upplands Väsby Stöd till anhöriga - En kartläggning och nulägesanalys i Sollentuna kommun 2008 Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Kartläggning av resurser för vård och omsorg vid demenssjukdom Anhörigstöd mitt i livet Barnet i fokus? Samverkan kring barn inom socialtjänsten. Problem och möjligheter i kontakter mellan individ- och familjeomsorg och handikappomsorg i Jönköpings läns kommuner Föräldrastödsprojektet i Jönköpings kommun Framtidsverkstad som metod inom social planering och samhällsmotiverad forskning - Hur skapar vi ett åldrandevänligt samhälle? Grupphandledning med team inom socialt arbete ”Knuten är roligast” En kvalitativ studie av stödgruppen Gnistan för barn till missbrukare i Surahammars kommun och en inventering av utbildningsbehov Barnahus Västmanland - Omfattning, inriktning, sammanhang Kompetensstegen 2005-2008 i Hallsbergs kommun. Utvärderings och uppföljningsrapport. Bemötande inom äldreomsorgen. Personalens upplevelser av satsningen Kompetensstegen på de två äldreboendena i Överkalix. Att göra nya val - om nätverkets delaktighet i ungdomars väg ut ur missbruk Familjerådslag vid bostadsproblem I skuggan av brandkårsutryckningarna pågår det dagliga arbetet. Om ett försök att lägga grunden för ett långsiktigt arbete för goda uppväxtvillkor. Formkontroll för äldre Delfinen - En deskriptiv studie av erbjudandeverksamheten Delfinen som arbetade för barn som upplevt våld 2007-2009 Ballongen - barngrupp för barn med skilda föräldrar. Dokumentation från en forskningscirkel med familjerätten i Umeå. Ätit tid och kostat pengar. En utvärdering av iscensättandet av Fältgruppen i Umeå. ”Våld i nära relationer” – Utvärdering av ett utbildningsprojekt Kort-tids-boende – En kameleont i äldreomsorgen Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Förändrings- och förbättringsarbeten utifrån genombrottsmetoden. Ett projekt på äldreboenden i Sundsvalls kommun. Kunskap till praktik - Gävleborg ProG-projektet i Bollnäs – en utvärdering av en samverkansprocess Verktyg för individuell bedömning av mat och matsituation för äldre Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt. Utvärdering av en utbildning på Gotland. Fallprevention. Riskfaktorer och åtgärder för att förhindra fallolyckor bland äldre. Att arbeta med utveckling - modell för kollegialt utbyte och lärande Din penna behövs! - ett studiematerial om social dokumentation Manual för kartläggning - utredning - uppdrag. Tre viktiga delar i handläggningen. Må bra - med eller utan läkemedel Socialt innehåll. Verktyg för förändring inom vård och omsorg om äldre. Hemma-DAKS. Läkemedelsgenomgångar i samverkan för äldre personer i ordinärt boende, anslutna till hemsjukvården. Anhörigstöd i Skaraborg. Utvärdering av ett samverkansprojekt mellan 15 kommuner, primärvård och sjukhus år 2006 – 2009. Boendetrappan i Lidköping. Utvärdering av en heltäckande vårdkedja för missbrukare på hemmaplan år 2006 - 2009. Helhetssyn - att binda samman, avgränsa och leda Att ha med livet att göra - den existentiella arbetssituationen inom äldreomsorgen Syster Gudruns fullskalelabb. Tillämpad hälsoteknik i Blekinge för IT inom vård och omsorg. Kartläggning av insatser riktade till personer med missbruks- och beroendeproblematik i Jämtland Jag behöver hjälp med min mat. Vad är behovet? Håll i och håll ut. Utvärdering av en aktivitet inom ramen för Kompetensstegen. Mellan pengar och personal - att vara arbetsledare inom hemtjänsten FoU-projektet Social dokumentation – redogörelse för arbetet 2006-2008 Attitydförändringar och nya arbetsformer för social dokumentation. En utvärdering av ett projekt inom äldreomsorgen i sju kommuner. Teckenspråkig hemtjänst, en intervjustudie med personal och vårdtagare om upplevelser, kommunikation och samarbete Att bli ledare för sina arbetskamrater - studie av Kompetensstegen i Gävleborg Förhandsbedömningar i barnavårdsärenden. Tre kvantitativa studier med fördjupning. Aktivitet, delaktighet och egna önskemål. Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt i äldreomsorgen. En utvärdering med kvalitativa intervjuer och EQ-5D. Studie om omhändertagande av multisjuka Bemanning demensboende Kunskapsöversikt om frivilligverksamhet inom äldrevården Studier av flyttningar till särskilt boende Möten i omsorgsarbetet Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen - En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Särskilt boende för äldre i södra Dalarna. Kartläggning av struktur, innehåll och utveckling. Särskilt boende för äldre i norra Dalarna. Kartläggning av struktur, innehåll och utveckling. Särskilt boende för äldre i mellersta Dalarna. Kartläggning av struktur, innehåll och utveckling. Försörjningsstöd som levebröd. Det ekonomiska biståndets utveckling 2007 till 2008, i sex kommuner i Dalarna, i relation till förändringar i det svenska välfärdssystemet. En uppföljning. Anställda och brukare utforskar och värderar. - 50 kommun- och landstingsverksamheter för psykiskt funktionshindrade personer Från rutin till behov - Salutogen rehabilitering En bra början…? Utvärdering av projektet med Resursteam för palliativ vård i Solna 2007–2008. Medicinskt ansvarig för rehabilitering. Försök med MAR-funktion i Stockholms stad 2008-2009. Studie 2. Utvärdering av kostprojektet 2007-2008 Äldreförvaltningen i Stockholms stad Äldre med psykiska funktionshinder – en kartläggning. Delrapport 3. Äldre med psykiska funktionshinder – en kartläggning 2008. En sammanfattande rapport. Kartläggningen gäller äldreomsorgen i Stockholms stad. Spindeln i nätet - En kartläggning av demenssköterskor i Stockholms län Medicinskt ansvarig för rehabilitering. Försök med MAR-funktion i Stockholms Stad 2008. Lyckat ledarskap i äldreomsorgen RIM-projektet i Uppsala län (Riktlinjer Inom Missbruks- och beroendevården) Hur går det egentligen till när metoder sprids och förändras? - Exemplet beteendepåverkande metoder i LSS-verksamhet Minskad användning av sömnmedel och lugnande medel vid särskilt boende – Personalens erfarenheter. FIB-projektet i Uppsala län. Föräldrar med intellektuella begränsningar. Stöd i hemmet till föräldrar med intellektuella begränsningar och deras barn. FIB-projektet Uppsala län. Föräldrar med intellektuella begränsningar. Kartläggning av målgruppen, 2005-2008. FIB-projektet Uppsala län. Föräldrar med intellektuella begränsningar. Slutrapport. Trappan modellen för samtal med barn som upplevt våld i familjen – en utvärdering för metodutveckling Utvärdering av övernattningsplatser för personer med demenssjukdom - En modell för dagverksamhet och anhörigstöd Utvärdering av barngruppsverksamhet - ett metodutvecklingsprojekt Implementering av ASI-metoden i Håbo kommun DAPHNE II. Making the Invisible visible - Att göra det osynliga våldet synligt. Lokal rapport från Uppsala kommun, Vård och Bildning, Individ och familjeomsorgen. Tema ”Barn som bevittnat våld”. Gruppverksamheter för föräldrar med intellektuella begränsningar och deras barn. Slutrapport för FIB-projektets delprojekt i Tierp. Handbok för FIB – projektets barngruppsverksamhet Utvärdering av Projekt – Jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsprojekt inom skol- och barnomsorgsförvaltningen, Växjö kommun. Delrapport I. Mobila teamet för äldre. En utvärdering av det mobila teamet i Växjö kommun år 2007 – 2008 Samordnad vårdplanering. Intervjuundersökning om rutiner och samverkan vid vårdplanering för personer under 65 år med förvärvad hjärnskada eller neurologiskt funktionshinder. Möjligheternas Hus. Om att bygga upp och skapa samverkan kring ett sysselsättnings- och rehabiliteringscenter för personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård. "De förstår alla situationer". Erfarenheter av att utveckla integrerade former för vård vid missbruk eller beroende samt psykiska problem. Pussel. Utvärdering av en familjeverksamhet i stadsdelen Kortedala i Göteborg. Dialog i centrum. En utvärdering av samhällsinformationen till nyanlända flyktingar i Göteborgs Stad. Kommunernas anhörigstöd. Hur har de statliga stimulansbidragen använts i Västra Götalands län? Själsskada blir självskada. Hur psykiatrin och socialtjänsten samverkar kring en speciell målgrupp. Upplevelser av läkemedelsanvändning bland äldre, omsorgspersonal och läkare. En intervju- och enkätstudie. Mellan människor och dokument. Att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri. En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten. Metodstöd vid föränddringsarbete - exemplet konsultativt arbetssätt. Utvärdering av Kompetensstegen i Göteborg. Lägesbeskrivning våren 2009. Röda tråden. Människor med psykiska funktionsnedsättningar i kombination med missbruk och/eller kriminalitet — en studie av ett samverkansprojekt. Boken om anhörigstöd Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet. En utmaning för välfärdssystemet. ANHÖRIGA. Situation, behov och samhällets stöd. En litteratursammanställning. Patienters upplevelser av information kring läkemedel och läkemedelsbiverkningar Utvärdering av projektet SÄLTA. Säker Läkemedelshantering Tallbohov. Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna. Riktlinjeprojektet i Nordväst - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar NHP-SATSNINGEN. ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER. Utvärdering av en riktad satsning i Västerbotten för att stärka arbetet med psykiatriska patienter i primärvården och i kommunerna Sammanhållen hemsjukvård - slutrapport med bilagor Utvärdering av ett projekt för utveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående i Umeå kommun 2006-2008 Från matvanor till narkotikaanvändning. En studie av hälsan hos ungdomar i Umeåregionen utifrån 2007 års Leva-undersökning Ungdomars attityder och beteenden när det gäller att köpa och sälja sex - en studie i Jönköpings län våren 2008 Ungdomars drogvanor i år 2 på gymnasiet 2008 - en enkätundersökning av gymnasieelevers (år 2) drogvanor i Jönköpings läns kommuner Från individualist till grupp. Handledning av samordnare för frivilligarbetare i Eksjö kommun Aktivt liv på äldre dar - ett pilotprojekt för att pröva ett aktivitetsfokuserat program Migration - FoU Malmö Från Kunskap till Praktik i Örebro län Barn som anhörig - Barn med "krångel" i familjen BBIC - Barns Behov I Centrum - regional samordning av implementeringen, FoU Välfärd Region Örebro Mat är mera än bara mat - En utvärdering av Eda kommuns kostorganisation 11 veckor av oro och kraftsamling - Fallstudie av ett lokalsamhälles reaktioner på dödligt våld mellan barn Nationellt Kunskapsnätverk med inriktning på psykiska funktionshinder och hjälpmedel - En utvärdering Projekt Jobbcentrum i Storfors kommun - En utvärdering Familjeteamet Sydnärke – Verksamhetsbeskrivning och utvärdering Stimulansmedel 2007-2008 i Hallsbergs kommun. Utvärderings- och uppföljningsrapport. "Övergångsbostäder i Örebro kommun - Brukarnas, hyresvärdarnas och socialarbetarnas syn på viktiga utvecklingsområden" ”BLÅLJUS” på akuten… - äldre multisjuka. Rapport Mobilt närvårdsteam Akutmottagningen, Mälarsjukhuset. "Kan man vara undernärd när mat serveras hela tiden?" - ett projektarbete om äldre och nutrition Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län Höftskyddsbyxans betydelse SIKTA - Skånes missbruks och beroendevård i utveckling – ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne "En omvälvande erfarenhet". Handledning i äldreomsorgen - ett utbildningsprojekt för undersköterskor. Att ha med en människa att göra. Om undersköterskans reella kompetens inom äldreomsorgen. Missbruksarbete i förändring - en missbrukssektions förändringsarbete av utredningar och öppenvårdsarbete Samverkansprojektet Stödcentrum för unga brottsoffer i Södertörn. Delrapport 2: Utvärdering av projektets andra arbetsår – Arbetet med Ungdomarna i Fokus. Samverkansprojektet Stödcentrum för unga brottsoffer i Södertörn. Delrapport 1. Utvärdering av projektets första arbetsår - Samverkan i Fokus. Litteraturöversikt om barnperspektiv i socialt arbete Utvärdering av Ung och Medveten - ett program för alkohol- narkotika och tobaksförebyggande arbete i Botkyrka kommun. Delrapport 2: Sammanställning av enkäter och övningar Utvärdering av Ung och Medveten - ett program för alkohol- narkotika och tobaksförebyggande arbete i Botkyrka kommun. Delrapport 1: Utvärderingsresultat Projektboken Kvinnors hälsa Uppföljning av Informationsarbetet vid ÄldreVäst Sjuhärad Vad gör tidigare medarbetare vid ÄldreVäst Sjuhärad nu och vad betydde uppdraget för dem? Utvecklingsprojekt för biståndshandläggare Praktikrelaterad FoU med inbäddad forskare. Egenutvärdering av de kritiska processerna i en verksamhetsförändring och en modell för FoU:s roll i vetenskaplig handledning. Ett steg på vägen mot en förändrad behovsbedömning inom äldreomsorgen Hedersrelaterat våld - En handbok för dig som jobbar inom socialtjänsten Det skriver jag under på - biståndshandläggare berättar Levnadsberättelse Slutrapport och utvärdering av projekt JämRum Att stärka kvinnors yrkesroll inom äldreomsorgen Anhörigstöd i Skaraborg Samsyn. Utvärdering av ett samverkansprojekt mellan kommun, primärvård och länssjukvård inom psykiatri – missbruk 2005 - 2008 Äldre brukare som söker hjälp för att tvätta sig - En jämförelse av effekter mellan arbetsterapeutiska insatser och hemtjänstinsatser Arbetsterapeutiska insatser i aktiviteten personlig hygien - en analys av effekt och kostnadsnytta I skuggan av välfärden - 15 röster om att vara sjuk och beroende av socialbidrag Familjepedagogteamet i KAK - verksamhet i samverkan för familjer i behov av stöd Går det lika bra hemma? Ungdomsstödet 27:an - en fallstudie Att inte släppa taget. En utvärdering av SAM-teamet - ett Case management-projekt i Järfälla och Upplands-Bro 2006-2008. Slutrapport 2009. Livssituationen – ett pussel med 1 000 bitar – 1-årsuppföljning Taktil stimulering. En behandlingsmetod för personal med stressrelaterade hälsoproblem. Köra för att lära TM. Att använda och utvärdera en ny arbetsmetod inom kommunens verksamhet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Projekt Unga vuxna. En gemensam satsning på arbete för unga i Älmhults kommun Fungerande vård för svårt sjuka äldre Roligt att lära nära - utvärdering av en statlig satsning i lokal tillämpning Socialt innehåll - Om förändringsarbete för enhetschefer i äldreomsorgen Barn- och ungdomsprojektet Kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg av äldre SNAC (The Swedish National Study on Aging and Care) i Blekinge

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord