Handbok för uppföljning med hjälp av ORS (Outcome Rateing Scale) och SRS (Session Rating Scale)

Den här handboken riktar sig till verksamheter som bedriver psykosocialt arbete inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och till andra utförare, som genom systematiskt uppföljning vill veta om de insatser de erbjuder är till hjälp. Handboken vänder sig även till de som har i uppdrag att leda och styra verksamheter eller till de som ar ett särskilt intresse för uppföljning av psykosocialt arbete.

Boken ger en introduktion till ett praktiskt arbete med uppföljningsinstrumenten ORS – Outcome Rating Scala och SRS – Session Rating Scale. Instrumenten erbjuder att i en praktisk vardag arbete med systematisk uppföljning och aggregering av data.

Kort om författarna:

Gun-Eva Andersson Långdahl legitimerad psykolog och Roger Marklund, socionom är verksamma inom Rådgivningen Oden som erbjuder öppenvård till personer med missbruksproblematik och deras familjer. Verksamheten bedrivs i Skellefteå kommuns regi och ORS och SRS har använts i verksamheten sedan 2000.

Handboken är producerad av: FoU Välfärd, Region Västerbotten och Rådgivningen Oden/Individ och familjeomsorg, Skellefteå kommun.

Läs mer

Publicerad 2015-01-23

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord