Ny rapport: Reflektion kan förbättra kommunikation och öka trygghet hos vårdpersonal

Det är stressigt att arbeta inom vård och omsorg. Längre samtal med kollegor hinner personalen ofta varken med på arbetstid eller i fikarummet – men hur blir det om man sätter upp reflekterande samtal på schemat? Hur påverkar det arbetet och relationerna på arbetsplatsen?
 
Marie Söderström, processledare, och Lis Bodil Karlsson, forskare, på FoU Nordost har genomfört en studie om reflektion på ett vård- och omsorgsboende i Stockholms län. Studien pågick mellan oktober 2017 till och med maj 2018. Projektets fokus var lärande och reflektion, med avsikt att ta tillvara kunskap som finns i ett arbetslag och den kunskap som växer fram i det reflekterande mötet kollegor emellan. Deltagarna valde att fokusera på dilemman som uppstår i vardagsarbetet.

Projektledarna använde sig av Gibbs reflektionsmodell och reflektionsprocessen dokumenterades genom observationer såväl av samtalens innehåll som av hur deltagarnas tankar och idéer utvecklades under reflektionstillfällena. Utvärdering av projektet skedde med hjälp av tre olika utvärderingsenkäter och deltagarna och deras chefer intervjuades också under och efter projektet.

Både deltagare och chefer upplevde att reflektionsprojektet givit upphov till positiva förändringar på arbetsplatsen i form av mer glädje och positivitet, bättre stämning och en ökad trygghet på arbetet. Kommunikationen mellan medarbetarna förbättrades, liksom relationen till cheferna. Deltagarna menar att man nu bättre förstår varandras olika perspektiv och att man har tränat sin förmåga att lyssna på varandra. Både deltagare och chefer är positivt inställda till att fortsätta avsätta tid för reflektion på arbetsplatsen.

Projektledarnas egen reflektion är att bara sju tillfällen med strukturerad reflektion ledd av en reflektionsledare, enligt studien, tycks kunna ge stor effekt på ett arbetslags upplevelse av utveckling, känsla av ökat samarbete och förbättrad kommunikation.

Läs rapporten

 

Mer information och kontakt

Teresa Brandell

Kommunikatör, FoU Nordost

Tfn: 073 662 01 45Publicerad 2019-02-01

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord