FoU-rapport: Ny arbetsmodell kan ge äldre ökat stöd vid fallförebyggande träning i hemmet

I dagens läge är det framförallt de allra mest sköra äldre med stort vårdbehov som får plats på särskilda boenden. Det leder till att gruppen äldre personer som bor i eget boende med stöd av hemtjänst och vårdinsatser från primärvården ökar. Att förebygga fall kan göra en stor skillnad eftersom det första fallet har en avsevärd påverkan på den äldres funktionsnivå och framtida hjälpbehov. Om den äldre dessutom drabbas av en fraktur är det ännu svårare att återgå till den tidigare fysiska funktionsnivån. Utöver det mänskliga lidandet innebär också fallen en stor samhällskostnad.

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är tillgången till fallförebyggande träning i Sverige låg. Uppdraget för rehabilitering av hemmaboende äldre ligger på primärvårdens fysioterapeuter. För de patienter som inte kan ta sig till mottagningen för att träna regelbundet erbjuds rehabilitering i hemmet. När rehabiliteringsperioden är avslutad får patienten sedan fortsättningsvis sköta sin träning på egen hand i hemmet.

Fysisk träning är en färskvara och kontinuitet behövs för att upprätthålla funktionsnivån. I FoU-rapporten Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall hos hemmaboende äldre personer – ett pilotprojekt för att utveckla och testa en arbetsmodell av Lina Palmlöf, Charlotte Klinga och Åsa Hedberg Rundgren presenteras en pilotstudie där man undersökt möjligheterna att hemtjänstpersonalen skulle stödja äldre personer som bor i ordinärt boende, som har begränsade möjligheter att själva förflytta sig utanför hemmet, att upprätthålla den träning som förskrivits inom hemrehabiliteringen. Detta förutsätter ett kontinuerligt samarbete mellan fysioterapeuter och hemtjänstpersonal, vilket inte är generellt etablerat i Stockholmsregionen idag.

Projektets syfte var att utveckla och undersöka genomförbarheten av en arbetsmodell baserad på samarbete mellan primärvårdens hemrehabilitering och kommunens hemtjänst för att genom träning förebygga fall bland äldre personer med omsorgsbehov i ordinärt boende. Arbetssättet kan fungera enligt dagens befintliga strukturer inom vård och omsorg genom att stöd från hemtjänst vid träning beviljas av biståndshandläggare som en egenvårdsinsats.
Arbetsmodellen syftar till att erbjuda äldre personer praktisk hjälp och trygga förutsättningar för att genomföra ett fallförebyggande hemträningsprogram förskrivet av fysioterapeut.

Studiens resultat visar bland annat att:

  • Arbetsmodellen uppfattades som begriplig och hanterbar och är möjlig att använda i rådande strukturer och system.

  • Hemrehabiliteringen blev effektivare, enligt fysioterapeuterna, som beskrev att de vanligtvis inte hinner ge det kontinuerliga stöd som de menar att de äldre egentligen har behov av.

  • Det var bra för både för hemtjänstpersonalen och de äldre att de äldre stärkte sig med träning, då det underlättade vardagen och skapade trygghet hos båda parter.

  • Hemtjänstpersonalen upplevde den nya arbetsuppgiften som stimulerande och uttryckte att den bidrog till att de växte som personal.

  • Stödet från hemtjänsten bidrog till att skapa trygghet och motivation i träningen hos de äldre.
 
Läs mer & ladda ner rapporten på FoU Nordosts webbplats
Publicerad 2019-10-16

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord