Rapport från en uppföljande forskningscirkel: Vad kan en analys av DUS-samtal lära verksamheten?

Lis Palm är FoU-strateg vid Fyrbodals kommunalförbund:

- Jag skulle vilja slå ett slag för en rapport från en uppföljande forskningscirkel. Det är spännande att se hur kunskap utvecklas vidare från en forskningscirkel om delaktighetssamtal med familjehemsplacerade barn – när personalen ville lyfta den nya kunskap de får från barnen till kunskap för organisationsutveckling.

Rapporten har sin bakgrund i det arbete som skedde via en forskningscirkel med fokus på barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten med inriktning på barn/unga som är placerade i samhällsvård. Denna forskningscirkel resulterade i en modell; DUS-samtal (Delaktighets och Utvecklingsstödjande Samtal). De kommuner som valt att mer aktivt arbeta med DUS-samtal har träffats regelbundet för diskussion och reflektion kring genomförda samtal. Under en längre tid har tanken på, i vilken mån dessa genomförda samtal på något sätt skulle kunna användas för verksamhets- och metodutveckling funnits. Denna tanke blev således utgångspunkten för föreliggande studie.

Åmål och Bengtsfors är de kommuner som i högst grad har använt DUS-metoden. De tillfrågades via Fyrbodals kommunalförbund om de ville vara med och undersöka i vilken mån de genomförda DUS-samtalen skulle kunna analyseras med avseende på verksamhets- och metodutveckling. Det vill säga om analyserade DUS-samtal kunde ge sådan information om placerade barns delaktighet och om detta resultat skulle kunna bidra till verksamhetsutveckling.

Under hösten 2015 har två socialsekreterare/behandlingssekreterare från vardera Åmål och Bengtsfors kommuner, en socionomstudent samt en utvecklingsledare och vetenskaplig ledare från FoU-Socialtjänst Fyrbodal, gemensamt analyserat dessa samtal och sammanställt föreliggande rapport.

Syftet med föreliggande studie var att;
Undersöka i vilken mån genomförda DUS-samtal, via en kvalitativ analysmetod, kan användas för verksamhetsutveckling och uppföljning med fokus på socialtjänstens arbete med placerade barn och deras delaktighet.

Ladda ner rapporten

Publicerad 2016-05-03

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord