Socialt arbete - i rörelse. En rapport från FoU-Nordväst med fokus på begreppet socialt arbete och professionellas uppfattningar om vad socialt arbete innebär.

Den här studien utgör en del av FoU-Nordväst tema för 2015 – nämligen professionen – och utgångspunkten är forskningsfrågor som har formulerats utifrån de kontakter och erfarenheter FoU-Nordväst har från den sociala praktiken i de nordvästra kommunerna i Stockholms län.

Många gånger framställs socialt arbete som ett verksamhetsområde i kris och socialtjänsten i flera kommuner brottas också med svårigheter. I den här rapporten har vi dock valt att rikta blicken åt ett delvis annat håll
genom att ta avstamp i det sociala arbetets historia. Fokus ligger på begreppet socialt arbete. Genom intervjuer med socialarbetare i de nordvästra kommunerna i Stockholms län synliggörs professionellas
uppfattningar om vad socialt arbete innebär.

Centralt i dessa samtal är socialt arbete som ett samhällsprojekt. Vidare betonas betydelsen av mötet och relationen till klienten. I en socialarbetares uppgift ingår att motivera klienten till att själv förändra sin situation och i denna process blir begreppen inkludering och empati betydelsefulla. En tydlig bild som växt fram under arbetet med den här rapporten är att socialarbetarnas handlingsutrymme successivt begränsats, bland annat som en följd av de förändringar som samhället genomgår. I den meningen är socialt arbete i rörelse.

Rapporten är skriven av Siv-Britt Björktomta och Anders Arnsvik vid FoU-Nordväst.

Rapporten finns på FoU-Nordvästs webbplats.

Publicerad 2016-08-24

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord