Sökes: Gruppchef till FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, Region Uppsala

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) stödjer utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom kommunerna i Uppsala Län. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänsten. Verksamheten styrs politiskt av Gemensam nämnd för kunskapsstyrning där alla länets kommuner samt Region Uppsala är representerade. FoU-S hör organisatoriskt till en av Region Uppsalas förvaltningar, Nära vård och hälsa. Förvaltningens nya arbetssätt är en del i arbetet med att förverkliga visionen om nära vård i hela Uppsala län.


Välkommen att söka tjänsten som Gruppchef till FoU Socialtjänst!

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi kan erbjuda en tvärprofessionell miljö med mångsidiga och engagerade kollegor. Geografiskt finns vi i moderna lokaler centralt i Uppsala.


Ditt uppdrag

Som gruppchef kommer du att på uppdrag av, och tillsammans med verksamhetschefen planera, organisera och leda arbetet enligt gällande lagar, förordningar, avtal och målkort. Som gruppchef är du underställd verksamhetschefen. Du har ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare för FoU S. Detta inkluderar bland annat ansvar för budgetprocess, måluppfyllelse, strategisk verksamhetsutveckling, rekrytering, medarbetar- och lönesamtal, rehabilitering och arbetsmiljö. Du skapar en långsiktighet i verksamhetens förutsättningar likväl som du skapar och sprider trygghet i vardagen genom ett kommunikativt och ansvarstagande ledarskap.

Som gruppchef kommer du även att arbeta med verksamhetens olika aktiviteter.

Som chef i Region Uppsala har du en betydelsefull roll för att tillsammans med dina medarbetare driva en framgångsrik utveckling av verksamhet och organisation, alltid med kvalitet och med fokus på våra kunder/patienter/brukare och länsinnevånare. Du har respekt för den demokratiska processen och tillvaratar medborgarnas intressen inom den egna verksamheten med utgångspunkt från de politiskt uppsatta målen. Bra chefer och ledare är en förutsättning för att verksamheten styrs i rätt riktning.


Din kompetens

Vi söker dig som har en universitets-/högskoleutbildning inom vård och omsorg. Du är intresserad av ledarskap och FoU-arbete. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av ledarskap i en chefsroll. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom kommunernas socialtjänst och FoU-arbete. 

Du är väl införstådd med ditt uppdrag som arbetsgivarföreträdare, dina befogenheter och målen för din verksamhet och kan kommunicera det medarbetarna. Att ha ett brukar- och patientperspektiv är självklart för dig och du vill utveckla verksamheten. Ditt förhållningssätt präglas av öppenhet och framåtanda. Uppdraget kräver att du besitter god samarbetsförmåga och att du är tydlig, lyhörd och nytänkande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Vår verksamhet

FoUU-enheten består av fyra avdelningar: Akademiskt primärvårdscentrum (APC), FoU Funktionshinder, FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård samt Hälsoäventyret. Den lediga gruppchefstjänsten är på avdelningen för FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU S).

Det övergripande syftet för FoUU-enheten är att verka för en evidensbaserad praktik med god kvalitet och effektivitet till nytta för brukare/patient/invånare. FoU S arbetar med stöd till kunskapsutveckling på lokal nivå i länets kommuner samt utgör en länk mellan nationella initiativ till kunskapsbaserad utveckling och lokala aktörer. Verksamheten är en del i den regionala samverkans- och stödstrukturen för kunskapsutveckling där kärnkomponenterna är praktiknära forskning, kunskaps- och verksamhetsutveckling, kritiskt granskande, vetenskapligt förhållningssätt, implementeringsstöd, systematisk uppföljning och utvärdering, utvecklande av en lärande organisation, samverkan och samarbete med omgivande aktörer och omvärldsbevakning.

FoU S bidrar till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå anpassat till regionala och lokala prioriteringar. Detta kan innebära att ge olika former av metodstöd, samordna och/eller leda FoU-projekt, studier och andra aktiviteter till grund för verksamhetsutveckling,
identifiera behov av kunskapsutveckling, samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet, stödja systematisk uppföljning och analys, stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering och stödja kompetensutveckling med fokus på lärande organisationer.

På FoU-avdelningen arbetar bl.a. forskare, samordnare och utvecklingsledare inom områden som äldre, funktionshinder, social barnavård, missbruk och beroende samt berörd hälso- och sjukvård. På FoUU-enhetens övriga avdelningar arbetar dessutom bla verksamhetsutvecklare, hälsoutvecklare, samordnare, strateger, kliniska farmaceuter, processledare, AT och ST-studierektorer, kliniska adjunkter, yrkesföreträdare, huvudhandledare, kliniska lektorer och hälsopedagoger.
 
Publicerad 2018-11-11

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord