Uppdragsförfrågan från Det nationella programrådet för adhd till FoU-verksamhet

ADHD är idag ett av de vanligaste barnpsykiatriska tillstånden i Sverige, och svårigheterna kvarstår ofta i vuxen ålder. Personer som har ADHD har kontakt med både kommun och landsting kring stöd och behandling.

2014 publicerade Socialstyrelsen ett kunskapsstöd riktat till verksamheter som erbjuder insatser till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Materialet ska ge ett stöd till varje verksamhet så att de kan uppmärksamma och känna igen problem som kan tyda på adhd samt kunna utforma och följa upp tidiga stödinsatser. Publikationen heter Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd.

ADHD, nationellt programråd

I slutet av 2015 etablerades ett gemensamt nationellt programråd för ADHD. Detta råd syftar till att möjliggöra för huvudmännen i kommun och landsting att ge ett mer samordnat och integrerat stöd.

Kunskapsstöd för personer som har ADHD ska vara lättillgängligt för verksamheterna att praktiskt tillämpa.

Det nationella programrådet för ADHD vill nu undersöka och ta reda på hur kunskapsstödet är känt och används ute i landets berörda verksamheter. Rådet vill också få kunskap om hur man i verksamheterna arbetar utifrån kunskapsstödet. Likaså är rådet intresserad av de eventuella svårigheter verksamheterna identifierat i att
tillämpa kunskapsstödet.


Frågeställningar

 Hur ser den eventuella diskrepansen ut mellan vad kunskapsstödet säger, och rekommenderar, och hur huvudmännen faktiskt gör? I synnerhet kring områdena:
o Ansvarsfördelning vid utredning
o Efter fastställd diagnos: Hur tas det an av skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård?
o Uppföljning

Rådet är öppen för att frågeställningarna kan komma att behöva omformuleras i någon
mån.

Aktivitet

Rådet önskar utifrån ovanstående att genomföra någon form av gap-analys under hösten/vintern 2016. Detta för att få insikt om inom vilka områden som det finns rum för förbättring och hur kunskapsstödet kan komma att behöva bearbetas, för att göra det mer lättillgängligt för verksamheterna att använda.

Finansiering

Rådet avser finansiera aktiviteten inom ramen av den budget som rådet har för externa aktiviteter. Kostnad för aktiviteten avtalas tillsammans med uppdragstagaren.

Rådet vill nu undersöka huruvida det finns möjlighet ute i landets FoU-miljöer att utföra denna typ av arbete. Detta utifrån att FoU-miljöerna i landet är resurser i just kunskapsfrågor och att dessa även möjliggör att kunskapen sedan finns kvar i de kommunala leden.

Läs mer

Publicerad 2016-08-30

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord