Vill du forska om digitalisering och välfärdsteknik i vård och omsorg?

FoU i Väst söker en engagerad forskare som vill bidra till kunskapsutveckling i nära samarbete med Göteborgsregionens kommuner. Tjänsten är en del av den så kallade Flexit-satsningen som Riksbankens Jubileumsfond gör.

Den välfärdsteknik som redan finns eller kommer att införas i vård och omsorg antas kunna bidra till ett aktivt och hälsosamt åldrande. Välfärdsteknik inrymmer digitala verktyg som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Kommuner behöver bli bättre på att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen och välfärdstekniken erbjuder för att klara av välfärdens framtida finansiering samt tillmötesgå medborgarnas krav på delaktighet och tillgänglighet.

Det är särskilt angeläget att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för äldre där välfärdsteknik kan bidra till nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster som stödjer äldres självständighet, trygghet och delaktighet. På så sätt kan behovet av insatser förebyggas eller skjutas upp.

Nära samarbete med Göteborgsregionens kommuner

Flexit är ett forskningsprogram där Riksbankens Jubileumsfond för samman företag/organisationer och forskare. Syftet är att hitta nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Flexitforskaren ska möta behov som finns lokalt – i detta fall hos Göteborgsregionens kommuner.

Inom ramen för Flexit-satsningen söker FoU i Väst nu en engagerad forskare som vill bidra till kunskapsutveckling i nära samarbete med Göteborgsregionens kommuner. Du som söker tjänsten värnar om det praktiknära perspektivet och några exempel på forskningsfrågor kan vara:

  • Hur kan välfärdsteknik och digitala tjänster användas för att öka äldres delaktighet, självständighet och trygghet? Främja ett hälsosamt åldrande? Förebygga och skjuta på behov av insatser?
  • Vilka hinder och möjligheter uppstår vid implementering och användning av välfärdsteknik i kommunal vård och omsorg (äldreomsorg)?
  • Vilka effekter uppkommer av kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre med särskilt fokus på välfärdsteknik?

Vi vill att du i ansökan skriver en forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av ovanstående frågor eller andra frågor som du anser vara viktiga i sammanhanget. Du som söker kan vara disputerad i hälsovetenskap, företagsekonomi, filosofi, sociologi, offentlig förvaltning, pedagogik, arbetsvetenskap, psykologi, statskunskap, socialt arbete eller något annat relevant ämne. Beskriv gärna hur du tänker kring överföring av forskningsresultat till konkret praktik!

FoU i Väst

FoU i Väst bedriver praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete inom välfärdsområdet tillsammans med och på uppdrag av kommunerna i Göteborgsregionen (GR). Hos oss möts forskning och praktik och vi stöttar utvecklingen av en kunskapsbaserad praktik där beslut och insatser baseras på en sammanvägning av forskning, brukarens önskemål och behov samt professionellas kunskap och erfarenhet. Vårt arbete sker i nära samverkan med kommunerna, högskola, universitet och andra samhällsaktörer.

Läs mer


 

Publicerad 2019-05-07

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord