FoU Historik

Vägen till dagens FoU-verksamhet har varit krokig. Redan i socialtjänstlagens förarbeten i början av 1970-talet aktualiserades behovet av en vardagsnära uppföljnings- och utvärderingsverksamhet för socialtjänstens olika grenar. Gamla förlegade synsätt som innebar stark betoning på kontroll och uppfostran av missgynnade grupper och individer skulle ersättas av något annat. Begrepp som normalisering, delaktighet, helhetssyn, demokrati och solidaritet skulle prägla den nya socialtjänsten. Utvecklingen skulle grundas på kunskap och vetenskapliga rön.

Verksamheterna skulle inte legitimeras av byråkratisk praxis eller föråldrade lagar. I stället tänkte man sig att en välutbildad och professionell socialarbetarkår aktivt skulle bryta nya vägar också i sättet att genomföra utvärderingar och kunskapsuppbyggnad. Klientens röst skulle höras tydligare och han/hon skulle också delta aktivt i kunskapsuppbyggandet. Förhoppningarna var i det sammanhanget stora på de nybildade klientorganisationerna. I dem skulle de professionella få en samtalspart och motpart med vilka man skulle kunna samspela konstruktivt. Trevande försök att utveckla aktionsforskningsstrategier gjordes också.

På socialhögskolorna inrättades med början under 1970-talet professurer i socialt arbete och förhoppningarna om en snabb kunskapsutveckling var stora. Att etablera en ny forskningsdisciplin är dock ett långsiktigt arbete. Det andra huvudspåret för att demokratisera och modernisera kunskapsutvecklingen var att socialarbetarna i sin vardag skulle engageras i forskning och utvärdering.

Den första egentliga FoU-verksamheten var förlagd till Barnbyn Skå som drevs av Stockholms stad som ett behandlingshem för barn och deras familjer. Socialpsykiatrins FoU-verksamhet kan också sägas ha en start i praktiken, uppföljning av ett lokalt projekt i stadsdelen Hökarängen, EMMA-projektet på 70-talet. Med rötter i Barnbyn Skå, Emma-projektet och olika ”barfotaforskningsprojekt” lades grunden för den första egentliga socialtjänstbaserade FoU-byrån, som startade 1982 i Stockholm.

Inom äldrevård- och äldreomsorg växte under 1970- och 80-talen verksamheter fram i gränslandet mellan forskning och praktik. Först ut var Institutet för gerontologi i Jönköping, som startade 1970. Där har forskning kring åldrande och äldreomsorg alltsedan dess varit grundstenar. I mitten på 80-talet startade Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, med landstinget och Stockholms stad som stiftare.

Dalarnas Forskningsråd startade 1981, med landstinget Dalarna som stiftare. Rådet ska vara en länk mellan forskarvärlden och samhället i övrigt och hävda forskningens intressen i Dalarna. Blekinge FoU-enhet bildades 1988 och har som huvudmän både länets kommuner och landstinget.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord