Skördetid

Under andra hälften av 1990-talet har det varit en skördetid för den lokala FoU-verksamheten. Inom individ- och familjeomsorgen har ett antal nya enheter kommit till med stöd av Socialstyrelsens utvecklingsenhet. Med ledning av flera decenniers erfarenheter lämnades etableringsstödet till sådana enheter som hade kommuner eller kombinationer av kommuner och andra instanser som huvudmän. Rena universitets och högskoleenheter skulle finansieras inom den statliga utbildningsverksamheten.

Inom ramen för den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken lämnade staten våren 1999 stimulansmedel till uppbyggnad av regionala FoU-enheter inom äldreområdet. Ett villkor var att FoU-enheten var ett samarbetsprojekt mellan landsting och kommuner. Femton FoU-centra fick dela på de statliga miljonerna. Med den Nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvårds­politiken har dessa enheter fått fortsatt statligt stöd, och ytterligare några enheter har tillkommit.

Tack vara dessa statliga stimulansmedel har under de senaste åren ett relativt stort antal lokala och regionala enheter etablerats till ett nästan heltäckande nät i vårt land.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord