Styrelse och övriga ansvariga inom föreningen

Föreningens styrelse består av en ordförande, som också fungerar som styrelsens sammankallande samt minst sex ytterligare personer som utses för en mandatperiod på två år. För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att tre personer samt ordföranden deltar i styrelsemötet. Halva styrelsen väljs om årligen.

Inom styrelsen utses ansvariga för den årliga FoU-konferensen vars FoU-miljö också svarar för ekonomi och redovisning av konferensen.

Föreningen svarar för ledamöters resekostnader tur och retur styrelsemöten. I särskilda fall där aktivitet/uppdrag initieras och arrangeras av styrelsen kan ersättning för logi utgå. Dessa omkostnader för logi beslutas i styrelsen.

Föreningen kan i överenskommelse med FoU-miljö uppdra åt denne att administrera särskild uppgift.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord