Mål

FoU-enheterna beskriver sina mål med lite olika ord, nyanserna skiftar, men innebörden är genomgående att höja metodmedvetenheten, medverka till nytänkande och ett reflekterande arbets- och synsätt. FoU ska bidra till att höja personalens kompetens. Utbildning, seminarier, forskarcirklar är några verktyg. I detta ingår att stärka förmågan att metodiskt och kritiskt utvärdera och följa upp insatser. FoU ska tjäna som kunskapscentrum. FoU ska bidra till en systematisk metod- och kunskapsutveckling och att göra forskningen tillgänglig för praktiker.
FoU ska stimulera och initiera forskning och ta vara på det som ibland kallas den ”tysta kunskapen”, lyfta erfarenhets­kunskapen. FoU ska också utgöra en resurs för utvärdering och utveckling, medverka i införandet av en ”reflektions- och kunskapskultur”.

Ett annat ofta uttalat mål är att FoU-verksamheten ska bidra till att personal stannar och underlätta att rekrytera nya.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord