Svenska utvärderingsföreningen bjuder in till årets SVUF-konferens: Utvärderingars värde - värden i utvärderingar

2015 års nationella utvärderingskonferens – Utvärderingars värde
– värden i utvärderingar


8-9 oktober med försessioner den 7 oktober, Hilton Slussen Stockholm


Välkommen till 2015 års konferens om utvärdering arrangerad av Svenska utvärderingsföreningen (SVUF). Detta är vår sjunde utvärderingskonferens sedan starten 2003. Ett av föreningens syften är att diskutera utvärderingens men också utvärderarens roll i samhället.

Årets tema anknyter väl till detta syfte; både dess användning/värde och vilka val som utvärderaren gör i utvärderingens olika moment.

Alla moment i en utvärdering styrs av värderingar av något slag. Val av frågeställningar påverkas av vad vi är intresserade av. Val av metod påverkas ofta av vår disciplinära bakgrund. Att välja bedömningskriterier är i allra högsta grad en värdefråga. Om rekommendationer ska ges och hur ”tät” relationen mellan utvärderare och utvärderingsobjekt ska vara råder det också delade meningar om. Hur organiseringen av utvärderingsverksamheten ser ut kan också påverka val av frågor och ansats. Ställer exempelvis en extern ”oberoende” utvärderingsmyndighet andra frågor och kommer till andra slutsatser än en intern utvärderingsfunktion inom en myndighet? Vi ställer också frågan vad är en ”oberoende” utvärderingsmyndighet
oberoende av?

Varje år genomförs en enorm mängd utvärderingar inom alla områden i Sverige liksom i övriga världen. Frågan är vilken kunskap får vi genom alla dessa utvärderingar? Evidensdebatten, som till stora delar handlat om vilka metoder som ger den mest tillförlitliga kunskapen, har nog inte undgått någon. Men bygger vi kunskap genom dessa utvärderingar, dvs. får vi ett lärande för framtida insatser eller utgör utvärderingarna endast en samling studier anpassade till den enskilde beställarens önskemål?

Årets konferens kretsar således kring kunskapsfrågan och värdefrågan. Dessa frågor kommer att beröras i plenaranföranden, i sessioner etc. Men också andra frågor kommer att diskuteras på konferensen. Open space, exempelvis, baseras på diskussioner efter förslag av deltagarna själva och några av de papers som skickats in till föreningen tar upp andra intressanta utvärderingsfrågor.

Liksom tidigare konferensår har vi en dag med försessioner. Alla fem försessioner pågår under en hel dag och vi har i år lagt fokus på metod och praktik. Ta chansen att delta i någon av dessa sessioner!

Läs mer

Publicerad 2015-06-30

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord